Vrednovanja i analize

I. Strateški i planski dokumenti

1. Regulatorni okvir za vrednovanje EU fondova u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Europska komisija (EK) za svako financijsko razdoblje donosi uredbe koje utvrđuju regulatorne obveze, između ostaloga i za vrednovanje (evaluaciju) europskih fondova. U okviru fondova Europske unije (EU fondova), vrednovanja imaju važnu ulogu u izgradnji i održavanju kulture odgovornosti i učenja jer čine sastavni dio životnog ciklusa svakog (operativnog) programa.

Osnovni zakonodavni okvir Europske unije (EU) u financijskom razdoblju 2021.-2027. definiran je Uredbom (EU) 2021/1060, Uredbom (EU) br. 2021/2115, Provedbenom Uredbom Komisije (EU) 2022/1475 te fondovskim uredbama. EU fondovi u okviru podijeljenog upravljanja za financijsko razdoblje 2021.-2027. obuhvaćaju fondove za provedbu Kohezijske politike EU, Zajedničke ribarstvene i pomorske politike, Zajedničke poljoprivredne politike te za provedbu sigurnosne politike EU.

Osim Uredbe (EU) 2021/1060, Opća uprava za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije (DG REGIO) usvojila je i Radni dokument osoblja Komisije SWD(2021)198 „Uspješnost, praćenje i vrednovanje Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda i Fonda za pravednu tranziciju u razdoblju 2021.-2027.“ koji je, na odgovarajući način, primjenjiv i na ostale fondove obuhvaćane Uredbom (EU) 2021/1060. 

EK pruža podršku i koordinira proces vrednovanja s državama članicama, ali i onih vrednovanja koja sama provodi putem evaluacijskih mreža: DG REGIO Evaluation Network, DG EMPL ESF Evaluation Partnership, European Evaluation Helpdesk for Rural Development te FAMENET, ali i kroz druge mreže EK i/ili država članica te evaluatorske konferencije, radionice, seminare i slično. 

2. Vrednovanja fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj

Zakonom o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj: 116/21) definiran je okvir za korištenje fondova EU u RH, počevši od financijskog razdoblja 2021.-2027., dok su pojedini programski specifični elementi definirani pojedinačnim fondovskim uredbama na nacionalnoj razini.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU), u funkciji Koordinacijskog tijela (KT) izrađuje i nadzire provedbu Strategije vrednovanja provedbe fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj financijskog razdoblja 2021. – 2027. koja se odnosi na sve programe financijskoga razdoblja, a sadrži opće ciljeve i metodologije vrednovanja.

2.1. Međuresorna evaluacijska radna skupina

Međuresorna evaluacijska radna skupina za financijsko razdoblje 2021.-2027. (MERS) predstavlja središnje referentno mjesto za sve aktivnosti u vezi s vrednovanjem provedbe EU fondova u Republici Hrvatskoj. Glavne uloge Međuresorne evaluacijske radne skupine su upravljanje Strategijom vrednovanja te koordinacija svih aktivnosti u vezi s vrednovanjem EU fondova. Ulogu Tehničkog tajništva MERS-a ima KT.

Više informacija o vrednovanjima na razini programa:

Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

Program ruralnog razvoja / Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike

Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove EU

3. Strategija vrednovanja provedbe fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj financijskog razdoblja 2021. – 2027.

Strategija vrednovanja usmjerena je na procese vrednovanja programa financijskog razdoblja 2021.-2027. te definira okvir za provođenje aktivnosti vrednovanja EU fondova kao i okvir za osiguravanje dosljednosti u njegovu provođenju u okviru upravljanja EU fondovima, kroz opći i specifične ciljeve. Uz definiranje pojmova vezanih uz samo vrednovanje i vrste vrednovanja, Strategija vrednovanja referira se i na načela provedbe vrednovanja, metodološki okvir te standarde vrednovanja. 

Opći cilj Strategije vrednovanja je unaprijediti djelotvornost, učinkovitost i održivost provedbe EU fondova u RH s posebnim naglaskom na daljnje jačanje i širenje kulture vrednovanja, što će se poticati kroz mjere u okviru tri posebna cilja: 

  • Cilj 1. Osiguranje sustavne i dosljedne primjene vrednovanja kroz cjelokupnu provedbu EU fondova
  • Cilj 2. Uključenost rezultata vrednovanja u procese odlučivanja za provedbu EU fondova i jačanje kulture vrednovanja
  • Cilj 3. Izgradnja kapaciteta za planiranje, ugovaranje i vođenje vrednovanja te korištenje rezultata vrednovanja. 

Strategija vrednovanja provedbe fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj financijskog razdoblja 2021. – 2027.

4. Planovi vrednovanja provedbe fondova Europske unije u Republic Hrvatskoj

U financijskom razdoblju 2021.-2027. propisana je obvezna izrada planova vrednovanja, koje izrađuje država članica (KT) ili nadležno Upravljačko tijelo, a istim se može obuhvatiti jedan ili više programa. 

Planovi vrednovanja sadržavaju ciljeve i način provedbe procesa vrednovanja s ciljem poboljšanja kvalitete vrednovanja i njihovog vođenja te pribavljanja dokaza o rezultatima provedbe programskih dokumenata. Vrednovanja potom služe kao podloga za eventualne izmjene programskih dokumenata ovoga te izradu dokumenata budućeg financijskog razdoblja. 

MRRFEU u svojstvu Koordinacijskog tijela u suradnji s nadležnim Upravljačkim tijelom izrađuje jedinstveni Plan vrednovanja na razini Sporazuma o partnerstvu te za Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. i Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027., dok ostala upravljačka tijela navedeno izrađuju za programe iz svoje nadležnosti. Planovi vrednovanja objavljuju se na  mrežnim stranicama nadležnih upravljačkih tijela, odnosno Koordinacijskog tijela.

Plan vrednovanja te njegove izmjene i dopune odobrava Odbor za praćenje, zadužen i za praćenje provedbe plana. Također, na razini svakog sustava upravljanja i kontrole, odnosno programa te SP ZPP, osnivaju se radne skupine za vrednovanje za upravljanje i provedbu vrednovanja iz pojedinih planova vrednovanja.

4.1. Plan vrednovanja na razini Sporazuma o partnerstvu, Programa Konkurentnost i kohezija i Integriranog teritorijalnog programa financijskog razdoblja 2021.-2027.

Planom vrednovanja na razini Sporazuma o partnerstvu, Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. obuhvaćena su vrednovanja iz nadležnosti MRRFEU, odnosno Sporazuma o partnerstvu i, gdje je primjenjivo, cjelokupnog institucionalnog okvira te PKK i ITP (vrednovanja programa).  

Verzija 1.0 Plana usvojena je 12. prosinca 2023. godine na 7. sjednici Odbora za praćenje Programa Konkurentnost i kohezija i Integriranog teritorijalnog programa financijskoga razdoblja 2021. – 2027.

Planom se predviđa provedba četiri vrednovanja na razini Sporazuma o partnerstvu i institucionalnog okvira za provedbu EU fondova u Republici Hrvatskoj, sedam vrednovanja na razini Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., jednoga na razini Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. te jedno vrednovanje koje obuhvaća oba programa, Vrednovanje ulaganja u okviru financijskih instrumenata.

Plan vrednovanja SOP, PKK, ITP 2021. – 2027.

4.2. Plan vrednovanja Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

Planom vrednovanja Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. (PULJP-a) definiraju se mehanizmi upravljanja vrednovanjima na razini PULJP-a, kao i inicijalni vremenski raspored, evaluacijska pitanja, evaluacijski pristup i izvori podataka pojedinačnih planiranih vrednovanja.

Verzija 1.0 Plana usvojena je u listopadu 2023. godine od strane Odbora za praćenje PULJP-a pisanom procedurom, nakon što je u rujnu nacrt Plana predstavljen Evaluacijskoj upravljačkoj skupini PULJP-a.

Plan predviđa 11 evaluacija. Većina je planiranih evaluacija usmjerena na pojedine javne politike u područjima socijalnih usluga, obrazovanja, društvenog poduzetništva te rada i zapošljavanja koje obuhvaćaju jednu ili više operacija Programa. Dio planiranih evaluacija odnosi se na doprinos Programa širim tematskim područjima politika (demografskoj revitalizaciji, integraciji državljana trećih zemalja i horizontalnim načelima). Krajem financijskog razdoblja predviđena je i evaluacija cjelokupnog doprinosa Programa specifičnim ciljevima.

Plan vrednovanja Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

4.3. Plan vrednovanja programa Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF), programa Fonda za unutarnju sigurnost (ISF) i programa Fonda za integrirano upravljanje granicama, instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (BMVI) 2021. – 2027.

Planom vrednovanja Programa Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF), Programa Fonda za unutarnju sigurnost (ISF) i Programa Fonda za integrirano upravljanje granicama, instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (BMVI) 2021. – 2027. obuhvaćena su vrednovanja provedbe EU fondova, odnosno programskih dokumenata za njihovo korištenje iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije i fondova Europske unije, odnosno Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa Fonda za unutarnju sigurnost, Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za integrirano upravljanje granicama instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike za programsko razdoblje 2021. – 2027. te Zakona o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj.

Verziju 1.0 Plana usvojio je Odbor za praćenje programa fondova za unutarnje poslove pisanim  postupkom odlučivanja u srpnju 2023. godine.

Planom se predviđa provedba dva vrednovanja na razini sva tri programa (AMIF, ISF, BMVI) koja će biti provedena sredinom i krajem programskog razdoblja.

Plan vrednovanja AMIF, BMVI, ISF

4.4. Evaluacijski plan Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike

Evaluacijski plan Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. je ključni dokument za definiranje okvira provedbe evaluacija koje imaju za cilj procjenu učinkovitosti, djelotvornosti, relevantnosti, koherentnosti i EU dodane vrijednosti Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2027.

U sklopu Strateškog plana predviđena je prethodna evaluacija (ex-ante evaluacija), koja je provedena tijekom postupka programiranja, evaluacije u tijeku, koje se provode tijekom provedbe Strateškog plana te naknadna (ex-post) evaluacija, koja se provodi na kraju programskog razdoblja.

EP je izradilo Ministarstvo poljoprivrede, Upravljačko tijelo za Strateški plan u skladu s relevantnim zakonodavnim okvirom EU, nacionalnim okvirom, smjernicama Europske komisije te u suradnji s relevantnim dionicima uključenim u njegovu izradu putem Evaluacijske radne skupine, Odbora za praćenje Strateškog plana i Nacionalne mreže ZPP-a.

Evaluacijski plan

4.5. Plan evaluacije Programa ribarstva i akvakulture

Plan evaluacije Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021 – 2027 odobren je dana 27. studenoga 2023. godine od strane Odbora za praćenje provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 202l – 2027, odnosnu u roku od godine dana od dana usvajanja Programa, a koji je usvojen dana 29. studenoga 2022. godine. Kao prilog predmetnog plana evaluacije odobren je i Indikativni popis planiranih evaluacija iz kojega je vidljivo kako je prva evaluacija planirana u 2025. godini.

Odobreni Plan evaluacije Programa za ribarstvo i akvakulturu, kao i popratni Indikativni popis planiranih evaluacija dostavljamo vam u prilogu e-maila, a link ćemo vam dostaviti čim isti bude objavljen na našoj internetskoj stranici koja je trenutno u fazi redizajna, a nakon kojega ćemo imati dio posvećen isključivo Programu za ribarstvo i akvakulturu za programsko razdoblje 2021 – 2027.

Plan evaluacije PRA 2021.-2027.

Indikativni popis planiranih evaluacija PRA 2021.-2027.

II. Vrednovanja

1. Što je vrednovanje (evaluacija)?

Vrednovanje ili evaluacija je sustavna i objektivna procjena projekata, programa i politika koje su u tijeku ili su završene, njihova dizajna, provedbe i rezultata.

Alat je to koji služi donositeljima odluka, a u slučaju EU fondova, i Europskoj komisiji za učenje o funkcioniranju i stvarnom učinku financijskih intervencija, u odnosu na inicijalna očekivanja i procjene.

Vrednovanje EU fondova predstavlja sustavno preispitivanje napretka u ostvarenju ciljeva programskih dokumenata za korištenje EU fondova te prosuđuje intervencije u odnosu na jasne kriterije i standarde. Njime se ocjenjuje djelotvornost, učinkovitost, učinak, održivost, relevantnost i druge značajke određene javne politike ili intervencije.

Vrednovanja su sastavni i važan dio životnog ciklusa programa, a njihovi rezultati predstavljaju jedan od temelja za donošenje odluka u kontekstu izrade i provedbe, odnosno upravljanja provedbom Sporazuma o partnerstvu te programskih dokumenata.  

Za razliku od praćenja provedbe intervencija, projekata, programa i javnih politika kojim se prikupljaju podaci o promjenama koje se događaju, vrednovanje razmatra zašto se nešto dogodilo, i ako je moguće, kolika je promjena u odnosu na inicijalno planiranje te koji je njezin učinak i odnos s drugim politikama i (segmentima) tržišta. Tako vrednovanja zapravo istražuju dokaze uzročnosti, tj. promatraju je li intervencija dovela do očekivanih promjena te je li bilo neplaniranih i neočekivanih promjena. Drugim riječima, vrednovanja analiziraju i objašnjavaju ne samo koje su se promjene dogodile, nego i kritički procjenjuju zašto su se te promjene dogodile i kakav je njihov utjecaj.

S obzirom na trenutak provedbe vrednovanja, razlikuju se sljedeće evaluacije:

  • prethodna (ex-ante) evaluacija prije provedbe programa/projekata,
  • evaluacija u tijeku (on-going) ili periodična evaluacija (interim evaluation) ili srednjoročna evaluacija (mid-term) tijekom provedbe programa/projekta i
  • naknadna (ex-post) evaluacija nakon provedbe programa/projekata.

2. Provedena vrednovanja

2.1. Provedena vrednovanja provedbe fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

Trenutno nema provedenih vrednovanja provedbe fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

Ovdje kliknite za više informacija o vrednovanjima Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK 2021.-2027.)

Ovdje kliknite za više informacija o vrednovanjima Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. (ITP 2021.-2027.)

2.2. Provedena vrednovanja europskih strukturnih i investicijskih fondova financijskoga razdoblja 2014. – 2020.

Tijekom financijskoga razdoblja 2014. – 2020. tijela u sustavima upravljanja i kontrole europskih strukturnih i investicijskih fondova provela su niz vrednovanja na razini (operativnih) programa i Sporazuma o partnerstvu.

2.2.1. Vrednovanja na razini Sporazuma o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.

Izvršni sažetak Ex-post vrednovanja operativnih programa financijske perspektive 2007.-2013.

Cilj ovog ex-post vrednovanja je utvrđivanje uspješnosti ispunjavanja strateških ciljeva pojedinih programa iz financijske perspektive 2007.-2013. te doprinosa programa smanjenju nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj.

Izvršni sažetak Ex-post vrednovanja operativnih programa financijske perspektive 2007.-2013.

Izvršni sažetak Srednjoročnog vrednovanja provedbe horizontalnih aktivnosti u provedbi Sporazuma o partnerstvu

Cilj ovog srednjoročnog vrednovanja je vrednovanje horizontalnih aktivnosti koje se provode kroz sve (operativne) programe financijskoga razdoblja 2014. – 2020., odnosno na razini Sporazuma o partnerstvu. Horizontalne aktivnosti koje su predmet vrednovanja su: sustav vrednovanja, sustav edukacija, informiranja i komunikacije, mjere poduzete s ciljem jačanja kapaciteta korisnika za pripremu i provedbu projekata te podrške korisnicima u pripremi zalihe projekata.

Vrednovanje je provedeno prema Planu vrednovanja OPKK 2017., u skladu s predviđenim rokovima.

Izvršni sažetak Srednjoročnog vrednovanja provedbe horizontalnih aktivnosti u provedbi Sporazuma o partnerstvu

Izvršni sažetak Srednjoročnog vrednovanja napretka u provedbi Sporazuma o partnerstvu

Cilj provedbe srednjoročnog vrednovanja je procjena postignuća planiranih rezultata Sporazuma o partnerstvu u odnosu na glavne ciljeve strategije Europa2020. Vrednovanje je obuhvatilo i napredak ostvarivanja financijskog napretka ukupno dodijeljenih ESIF sredstava obuhvaćenih Sporazumom, usklađenost primjene teritorijalnog pristupa i mehanizma lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice (CLLD) s postojećim zakonodavnim i strateškim dokumentima, primjerenost i utjecaj mjera poduzetih za rješavanje posebnih potreba geografskih područja koja su najviše zahvaćena siromaštvom, primjerenost i učinak inicijalno definiranih omjera stopa sufinanciranja u odnosu na izračun stvarnih stopa sufinanciranja, eventualna odstupanja od planiranih učinaka intervencija po (operativnim) progrmima na zapošljavanje, učinkovitost provedbe ESIF na temelju uspostavljenog institucionalnog okvira, te praćenje primjene horizontalnog načela principa partnerstva u provedbi pojedinih (operativnih) programa i uspostavljene mehanizme provedbe s ciljem osiguravanja koordinacije između ESIF i drugih instrumenata financiranja Unije, nacionalnih fondova i Europske investicijske banke.

Vrednovanje je provedeno prema Planu vrednovanja OPKK 2017., u skladu s predviđenim rokovima, a završeno je u siječnju 2020. godine.

Izvršni sažetak Srednjoročnog vrednovanja napretka u provedbi Sporazuma o partnerstvu

2.2.2. Vrednovanja na razini Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Srednjoročno vrednovanje učinka Prioritetne osi 1 „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija“ OPKK 2014. – 2020.

Cilj vrednovanja je procjena jesu li sredstva u okviru Prioritetne osi 1 učinkovito utrošena te jesu li ostvareni kratkoročni i dugoročni ciljevi s fokusom na provjeri učinkovitosti, djelotvornosti i učinku alociranih sredstava usmjerenih na povećanje sposobnosti sektora istraživanja i razvoja za obavljanje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstva, razvoj novih proizvoda i usluga te jačanje djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja.

Vrijeme provedbe: listopad 2021. – veljača 2023.

Srednjoročno vrednovanje učinka Prioritetne osi 1 „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija“ OPKK 2014. – 2020.

Srednjoročno vrednovanje učinka Prioritetne osi 2 „Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije“ OPKK 2014. – 2020.

Cilj vrednovanja je procjena jesu li sredstva u okviru Prioritetne osi 2 učinkovito utrošena te jesu li ostvareni kratkoročni i dugoročni ciljevi s fokusom na provjeru učinkovitosti, djelotvornosti i učinka alociranih sredstava usmjerenih na povećanje dostupnosti i unaprjeđenje postojeće brzine širokopojasnog pristupa, povećanje broja čvorova za povezivanje na agregacijsku mrežu sljedeće generacije u ciljanim područjima te osiguranje dostupnosti širokopojasnom pristupu internetu kao i aktivnosti usmjerenih na informacijsko-komunikacijsku modernizaciju državne uprave i poboljšanje pristupa građana i poduzeća e-uslugama koje pruža javna uprava.

Vrijeme provedbe: listopad 2021. – ožujak 2023.

Srednjoročno vrednovanje učinka Prioritetne osi 2 „Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije“ OPKK 2014. – 2020.

Srednjoročno vrednovanje učinka Prioritetne osi 3 „Poslovna konkurentnost Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Cilj vrednovanja je procijeniti postižu li investicijski prioriteti odnosno specifični ciljevi Prioritetne osi 3 očekivane rezultate, ciljeve i učinke ili su nužne određene prilagodbe i strateške odluke odabira projekata ili promjene određenih provedbenih elemenata.

Vrijeme provedbe: travanj 2018.  – travanj 2019.

Vrednovanje učinka Prioritetne osi 3 Poslovna konkurentnost Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Srednjoročno vrednovanje učinka Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“ OPKK 2014. – 2020.

Vrijeme provedbe: listopad 2021. – siječanj 2023.

Srednjoročno vrednovanje učinka Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“ OPKK 2014. – 2020. 

Srednjoročno vrednovanje učinka Prioritetne osi 5 „Klimatske promjene i upravljanje rizicima“ OPKK 2014. – 2020.

Cilj vrednovanja  je procjena učinkovitosti, djelotvornosti i učinaka financijske podrške pružene specifičnim ciljevima koji doprinose tematskom cilju Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencije i upravljanja rizicima za razdoblje do kraja 2023.

Vrijeme provedbe: listopad 2021. – prosinac 2022.

Srednjoročno vrednovanje učinka Prioritetne osi 5 „Klimatske promjene i upravljanje rizicima”

Srednjoročno vrednovanje učinka Prioritetne osi 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“ OPKK 2014. – 2020.

Cilj vrednovanja  je procjena učinkovitosti, djelotvornosti i učinaka pružene financijske podrške u odnosu na postavljene ciljeve za razdoblje do kraja 2023. s fokusom na aktivnosti usmjerene na prirodnu i kulturnu baštinu, kvalitetu zraka, brownfield lokacije, gospodarenje vodama i otpadom te zaštitu prirode (Natura 2000), vodoopskrbu, odvodnju i obradu otpadnih voda.

Vrijeme provedbe: listopad 2021. – ožujak 2023.

Srednjoročno vrednovanje učinka Prioritetne osi 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“ OPKK 2014. – 2020.

Srednjoročno vrednovanje učinka Prioritetne osi 7 „Povezanost i mobilnost“ OPKK 2014. – 2020.

Cilj vrednovanja  je procjena učinkovitosti, djelotvornosti i učinaka pružene financijske podrške u odnosu na postavljene ciljeve za razdoblje do kraja 2023. s fokusom na provjeru aktivnosti usmjerenih na smanjenje emisije stakleničkih plinova u skladu sa Strategijom Europa 2020 i preporukama Europske komisije, ulaganja u željeznice, pomorske luke, regionalne ceste uključujući crne točke, čist javni i gradski promet.

Vrijeme provedbe: listopad 2021. – ožujak 2023.

Srednjoročno vrednovanje učinka Prioritetne osi 7 „Povezanost i mobilnost“ OPKK 2014. – 2020.

Srednjoročno vrednovanje učinka Prioritetne osi 8 „Socijalno uključivanje i zdravlje“ OPKK 2014. – 2020.

Cilj vrednovanja  je procjena učinkovitosti, djelotvornosti i učinaka pružene financijske podrške u odnosu na postavljene ciljeve za razdoblje do kraja 2023. s fokusom na provjeru aktivnosti usmjerenih na sektor zdravlja, socijalne skrbi, deinstitucionalizaciju te nacionalne ciljeve smanjenja broja osoba koje su u riziku od siromaštva.

Vrijeme provedbe: listopad 2021. – ožujak 2023.

Vrednovanje učinka Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Prioritetna os 8: Socijalno uključivanje i zdravlje OPKK

Srednjoročno vrednovanje učinka Prioritetne osi 9 „Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje“ OPKK 2014. – 2020.

Cilj vrednovanja  je procjena učinkovitosti, djelotvornosti i učinaka pružene financijske podrške u odnosu na postavljene ciljeve za razdoblje do kraja 2023. s fokusom na provjeru aktivnosti usmjerenih na  povećanje ocjene strukovnog obrazovanja, unaprjeđenja infrastrukture studentskog smještaja u visokom obrazovanju te razvoj digitalno zrelih škola, a sve u svrhu povećanja zapošljivosti.

Vrijeme provedbe: listopad 2021. – ožujak 2023.

Srednjoročno vrednovanje učinka Prioritetne osi 9 „Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje“ OPKK 2014. – 2020.

Objedinjeno izvješće o vrednovanju pet intervencijskih planova i Programa fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima

Cilj vrednovanja  je učinkovito korištenje ESI fondova u Republici Hrvatskoj. Specifični cilj vrednovanja je ojačati relevantnost, učinkovitost i održivost provedbe intervencijskih planova kao i cjelokupnog Programa te jačanje kapaciteta djelatnika MRRFEU kroz prijenos znanja i iskustva drugih zemalja članica EU-a, a u svrhu učinkovitije provedbe Programa te doprinosa unapređenju strateškog pristupa regeneraciji depriviranih područja.

Vrijeme provedbe: rujan 2019. – ožujak 2020.

Objedinjeno izvješće o vrednovanju pet intervencijskih planova i Programa fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima

Vrednovanje sustava odabira projekata, primjene kriterija odabira i poštivanje horizontalnih načela, uključujući postupke izravne dodjele bespovratnih sredstava koje će obuhvatiti sve Prioritetne osi OPKK

Cilj vrednovanja  je ocjena relevantnosti, djelotvornosti, učinkovitosti i dosljednosti postupaka odabira projekata, uključujući postupke izravne dodjele te poštivanje horizontalnih načela.  Relevantnost sustava vrednovala se isključivo s aspekta doprinosa odabira projekata ciljevima regionalnog razvoja, a poglavito smanjenju regionalnih nejednakosti.

Vrijeme provedbe: veljača 2018. – veljača 2019.

Vrednovanje sustava odabira projekata, primjene kriterija odabira i poštivanja horizontalnih načela, uključujući postupke izravne dodjele bespovratnih sredstava koje će obuhvatiti sve Prioritetne osi OPKK

Ugovor o izvršenju usluge za MRRFEU u ulozi Upravljačkog tijela Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za izradu višekriterijske analize za Prioritetnu os 4 OPKK (Ad hoc vrednovanje)

Cilj vrednovanja je procjena kapaciteta prijavitelja/korisnika, kao i kapaciteta vanjskog okruženja, procjena stanja infrastrukture, vodeći računa o regionalnim specifičnostima i aspektima, kako bi se došlo do zaključka o tome je li realno provesti aktivnosti koje bi proizašle iz provedbe budućih operacija u većem opsegu od planiranih. Također, izrada višekriterijske analize za Prioritetnu os 4, odnosno izrada nalaza i preporuka vezano za realokaciju pričuve te dodjelu dodatnih sredstava navedenoj prioritetnoj osi čiji bi nalazi i preporuke bili uzeti u obzir prilikom izmjene OPKK temeljem provjere ostvarenja okvira uspješnosti.

Vrijeme provedbe: ožujak 2019. – srpanj 2019.

Ugovor o izvršenju usluge za MRRFEU u ulozi Upravljačkog tijela Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” za izradu višekriterijske analize za Prioritetnu os 4 OPKK

2.2.3. Vrednovanja na razini Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Vrednovanje Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ uz vrednovanje učinka mjera aktivne politike zapošljavanja

Vrednovanje PO1 Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage uz vrednovanje učinka mjera aktivne politike zapošljavanja dovršeno je u lipnju 2021. i obuhvatilo je sve intervencije vezane uz integraciju na tržište rada i povećanja zapošljivosti u okviru OPULJP-a, od početka provedbe  do kraja 2019. Ova srednjoročna evaluacija provedena je interdisciplinarnom i participativnom metodologijom koja je uključivala različite kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja kao i dodatnih osam studija slučaja. Ključni nalazi i preporuke vezani su uz provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavnje, ali i uz druge aktivnosti iz područja tržišta rada.  

Vrednovanje Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ uz vrednovanje učinka mjera aktivne politike zapošljavanja

Vrednovanje Prioritetne osi 2 “Socijalno uključivanje”

Vrednovanje PO2 Socijalno uključivanje dovršeno je u svibnju 2021., te je obuhvatilo mjere i aktivnosti u okviru PO 2 OPULJP-a do kraja 2019. godine. Vrednovanjem su se procjenjivali relevantnost, učinkovitost, učinak i djelotvornost planiranih i korištenih sredstava te napredak prema postizanju ciljeva i rezultata u području socijalnog uključivanja ranjivih skupina u Republici Hrvatskoj, financiranih iz sredstava  OPULJP-a. Nalazi i preporuke usmjereni su na poboljšanje korištenja EU sredstava odnosno unaprijeđenja usluga u području socijalnog uključivanja.

Vrednovanje Prioritetne osi 2 “Socijalno uključivanje”

Vrednovanje Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“

Vrednovanje PO3 Obrazovanje i cjeloživotno učenje dovršeno je u rujnu 2021. i obuhvatilo je sve intervencije u ovom području od početka provedbe OPULJP-a pa sve do kraja lipnja 2020. U okviru predmetnog vrednovanja provodilo se vrednovanje utemeljeno na teoriji te je provedena protučinjenična evaluacija za Poziv na dosatvu projektnih prijedloga „Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti“. Nalazi, zaključci i preporuke u okviru ovog vrednovanja omogućiti će bolju provedbu EU podržanih aktivnosti u narednom periodu, kao i boli odgovor na potrebe ciljanih skupina.

Vrednovanje Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“

Vrednovanje Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“

Vrednovanje PO 4 “Dobro upravljanje” dovršeno je u travnju 2022., a vrednovane su aktivnosti provedene od početka provedbe do kraja 2020. Procjenjivana je relevantnost, učinkovitost, učinak i djelotvornost planiranih i korištenih sredstava te evaluacija postavljenih ciljeva i postignutih rezultata u okviru PO 4. Vrednovanje se fokusira na poboljšanje kvalitete javne uprave i pravosudnog sustava te uključenost i sudjelovanje organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka s ciljem izgradnje kvalitetnijeg demokratskog društva. U provedbi srednjoročnog vrednovanja evaluatori su koristili standardne alate za evaluaciju – okosnica izvora podataka bila je relevantna dokumentacija koja se nadopunjavala uz pomoć istraživačkih metoda: ankete, intervjui, fokus grupe. Ključni se nalazi i preporuke značajnim dijelom odnose na postupanje SUK-a u narednom programskom razdoblju dok je razmjerno velik prostor u nalazima i preporukama posvećen intervencijskoj logici i pripremi poziva.

Vrednovanje Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“

Vrednovanje Prioritetne osi 5 „Tehnička pomoć“ uz vrednovanje mjera informiranja, komunikacije i vidljivosti

Vrednovanje PO 5 „Tehnička pomoć“ uz vrednovanje mjera informiranja, komunikacije i vidljivosti dovršeno je u travnju 2022. te se odnosi na razdoblje od početka provedbe do kraja 2020. Vrednovanje se temeljilo na kombinaciji kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja s ciljem pružanja sveobuhvatnih i pravovremenih informacija o postignućima tehničke pomoći.

Vrednovanje Prioritetne osi 5 „Tehnička pomoć“ uz vrednovanje mjera informiranja, komunikacije i vidljivosti

Evaluacija pružanja usluge osobne asistencije u Republici Hrvatskoj

Evaluacija je dovršena u prosincu 2020. Obuhvaćala je usluge pružene kroz projekte financirane iz OPULJP-a kroz dva poziva „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom” (faza 1 i faza 2) provedena u razdoblju od ožujka 2017. do ožujka 2020., uz usporedbu podataka s nacionalnim „Ograničenim pozivom za prijavu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2019.-2021.“ tamo gdje je to bilo potrebno.

Zaključci provedene evaluacije strukturirani su prema 6 tematskih područja uzimajući u obzir opseg predmetne evaluacije (Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“; krajnji korisnici usluga; osobni asistenti, tumači / prevoditelji hrvatskog znakovnog jezika i videći pratitelji; usporedba usluge osobne asistencije spram drugih usluga u zajednici; korisnici projekata (nositelji) i partneri te strateški i normativni okvir).

Evaluacija pružanja usluge osobne asistencije u Republici Hrvatskoj

Vrednovanje društvenog poduzetništva

Vrednovanje društvenog poduzetništva, dovršeno u studenom 2021., obuhvaćalo je tri operacije u OPULJP-u usmjerene jačanju društvenog poduzetništva u RH koje su imale bar djelomičnu provedbu u rasponu od početka OP-a do 31.12.2020.

Preporuke šire vezane uz sektorske politike tiču se unaprjeđenja strateškog i zakonskog okvira te praćenja društvenog poduzetništva.

Vrednovanje društvenog poduzetništva

Vrednovanje djelotvornosti, učinkovitosti i učinka provedbe OPULJP i intervencija ESF-a prema kriteriju regionalne i lokalne zastupljenosti uz evaluaciju horizontalnih načela

Vrednovanje djelotvornosti, učinkovitosti i učinka provedbe OPULJP i intervencija ESF-a prema kriteriju regionalne i lokalne zastupljenosti uz evaluaciju horizontalnih načela dovršeno je u lipnju 2021. Evaluacija se bavi regionalnom i lokalnom dimenzijom svih intervencija u OPULJP-u koje su barem djelomično provedene do  kraja 2019., kao i poštivanje horizontalnih načela.

Vrednovanje djelotvornosti, učinkovitosti i učinka provedbe OPULJP i intervencija ESF-a prema kriteriju regionalne i lokalne zastupljenosti uz evaluaciju horizontalnih načela

Evaluacija sustava upravljanja i kontrole korištenja sredstava europskog socijalnog fonda tijekom provedbe Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Opći cilj evaluacije Sustava upravljanja i kontrole korištenja sredstava ESF-a tijekom provedbe OPULJP-a, dovršene u listopadu 2017., bio je unaprjeđenje poslovnih procesa tijela nadležnih za provedbu ESI fondova u svrhu što učinkovitije apsorpcije sredstava i ostvarenja postavljenih ciljeva.

Specifično, cilj je bio ocijeniti djelotvornost i učinkovitost SUK-a nakon njegove uspostave u svrhu unaprjeđenja i maksimalnog učinka korištenja OPULJP sredstava. Evaluacija je opsegom obuhvatila proces uspostave zakonodavno-institucionalnog okvira za provedbu OPULJP-a, nacionalna pravila, smjernice, pravilnike te ostale relevantne procedure u primjeni, informacijske sustave za upravljanje informacijama. Također, evaluacija je obuhvatila cjelokupan ciklus provedbe programa, kao i sva tijela SUK-a. Nadalje, evaluacijom se ispitala učinkovitost SUK-a, kao i usporedba SUK-a OPULJP-a sa SUK-om za prethodno financijsko razdoblje odnosno za Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.

Evaluacija sustava upravljanja i kontrole korištenja sredstava europskog socijalnog fonda tijekom provedbe Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Evaluacija Inicijative za zapošljavanje mladih za 2015. godinu (razdoblje provedbe: studeni 2015. – prosinac 2015.)

Sukladno obvezi Uredbe 1304/2013 prema kojojje država članica dužna barem dva puta tijekom programskog razdoblja (do kraja 2015. i do kraja 2018.) provesti evaluaciju Inicijative za zapošljavanje mladih (IZM), UT OPULJP-a ugovorilo je u drugoj polovici 2015. prvu evaluaciju Inicijative za zapošljavanje mladih koja je do 31. prosinca i provedena.

Opći cilj bio je ocijeniti učinak planiranih aktivnosti IZM-a u kontekstu održive integracije mladih pripadnika/ca NEET skupine na tržište rada. Specifični cilj bio je ocijeniti do koje mjere su ostvareni specifični ciljevi investicijskog prioriteta OPULJP-a koji se odnosi na pripadnike/ce NEET skupine, od početka provedbe IZM-a, odnosno u slučaju RH od početka 2015.

Evaluacija Inicijative za zapošljavanje mladih za 2015. godinu (razdoblje provedbe: studeni 2015. – prosinac 2015.)

Evaluacija Inicijative za zapošljavanje mladih u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. za 2018. godinu

U studenom 2018. ugovorena je evaluacija IZM-a u sklopu OPULJP-a za 2018. godinu, a koja je završena i objavljena u travnju 2019.

Predmet ove evaluacije bio je provedba intervencija usmjerenih na integraciju mladih na tržište rada, što je uključivalo i provedbu Garancije za mlade, u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2014. do 2020. predviđenih u okviru OPULJP kroz dva Investicijska prioriteta u okviru Prioritetne osi 1 Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage.

Evaluacija Inicijative za zapošljavanje mladih u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. za 2018. godinu

Izvještavanje na godišnjoj razini i prema rokovima zadanim Uredbom (EU) br. 1304/2013

Opći cilj svih navedenih istraživanja napretka mjerenog pokazateljima dugoročnijih rezultata je izvještavanje na godišnjoj razini i prema rokovima zadanim Uredbom (EU) br. 1304/2013 te pružanje odgovora na pitanja o ostvarenju ciljeva ESF projekata u kontekstu statusa sudionika ESF-a.

Specifični cilj svakog istraživanja je obrada i analiza podataka kako bi se utvrdili pokazatelji dugoročnijih rezultata za koje su utvrđene ciljne vrijednosti u OP ULJP-a 2014.-2020. za IZM i ESF intervencije za sve sudionike koji su izašli iz operacija u svakom od izvještajnih razdoblja, a koje Upravljačko tijelo za navedeni Operativni program ima obvezu pratiti i o njima izvještavati.

Istraživanje napretka mjerenog dugoročnijim pokazateljima rezultata sa zadanim ciljnim vrijednostima Inicijative za zapošljavanje mladih i Europskog socijalnog fonda

Istraživanje napretka mjerenog dugoročnim pokazateljima rezultata sa zadanim ciljnim vrijednostima IZM-a i ESF-a za 2017. godinu

Evaluacija napretka mjerenog pokazateljima dugoročnijih rezultata za ESF i IZM za referentnu populaciju

Evaluacija napretka mjerenog pokazateljima dugoročnijih rezultata za IZM za 2019. godinu

Evaluacija napretka mjerenog pokazateljima dugoročnijih rezultata sa zadanim ciljnim vrijednostima za IZM za 2020. godinu

Istraživanje napretka mjerenog pokazateljima dugoročnijih rezultata sa zadanim ciljnim vrijednostima za IZM za 2021. godinu

2.2.4. Vrednovanja na razini Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014. – 2020.

Vrednovanje učinkovitosti i djelotvornosti Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. te priprema analiza za izvještavanje prema Europskoj komisiji u 2019.g.

Vrednovanje se provodilo od veljače do svibnja 2019. godine tijekom provedbe programa („interim„ ili tekuće vrednovanje) te se koristilo kako bi se provjerilo postiže li program/prioritet/mjera, odnosno operacije unutar OPPiR-a, očekivane rezultate, ciljeve i učinke ili su potrebne određene prilagodbe i strateške odluke koje se odnose na opseg programa, odabir projekata ili promjene određenih provedbenih elemenata kako bi se postigli očekivani rezultati, ciljevi i učinci. Vrednovanje je bilo usmjereno na učinkovitost i djelotvornost provedbe OPPiR-a, odnosno na davanje preporuka za daljnje poboljšanje kvalitete, dizajna, provedbe i održivosti operacija financiranih kroz OPPiR, a s ciljem postizanja ciljanih vrijednosti svih tipova pokazatelja iz operativnog programa.

Vrednovanje učinkovitosti i djelotvornosti Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. te priprema analiza za izvještavanje prema Europskoj komisiji u 2019.g.

Konačno izvješće – Ex-ante evaluacija OPPiR 2014. – 2020.

Vrednovanje je završeno u siječnju 2015. godine te je na temelju rezultata cjelokupne ex-ante evaluacije zaključeno je kako je ”Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.” pripremljen sukladno relevantnoj regulativi. Glavni zaključci ex-ante evaluacije su sljedeći: SWOT analiza razvijena je na temelju prethodnih iskustava, a opisuje trenutnu situaciju sektora ribarstva i akvakulture te relevantne probleme. Operativni program doprinosi provedbi Zajedničke ribarstvene politike te je sukladan sa Zajedničkim strateškim okvirom, sporazumom o partnerstvu i preporukama za svaku državu članicu. Strategija Operativnog programa uzima u obzir nacionalne potrebe i prethodna iskustva te naglašava sinergijski doprinos provedbe mjera ostvarenju glavnih strateških ciljeva Republike Hrvatske koji se planiraju ostvariti provedbom Operativnog programa. Operativni program uključuje dostatan broj mjera i relevantne mjere za ostvarenje ciljeva. U Operativnom programu na odgovarajući je način primijenjen zajednički sustav pokazatelja, dok je metodologija izračuna ciljnih vrijednosti pokazatelja relevantno utemeljena. Okvir za procjenu ostvarenja postignuća postavljen je na odgovarajući način te se smatra dostatnim za praćenje napretka i rezultata Operativnog programa. Pitanja promicanja jednakih mogućnosti, sprječavanja diskriminacije te promicanja održivog razvoja uzeta su u obzir tijekom programiranja te su predviđene aktivnosti kojima će u sklopu cjelokupne provedbe Operativnog programa biti osiguran bolji, relevantniji i dostatniji doprinos promociji tih horizontalnih pitanja.

Konačno izvješće – Ex-ante evaluacija OPPiR 2014. – 2020.

Vrednovanje na razini Prioriteta Unije 4 Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. 

Vrednovanje je završeno u travnju 2022. godine dostavom konačne verzije Završnog izvješća vrednovanja usmjerenog na učinkovitost i djelotvornost provedbe OPPiR-a u okviru Prioriteta Unije IV. Na temelju preporuka predmetnog Završnog izvješća izrađen je Akcijski plan za unaprjeđenje procesa pripreme i provedbe LRSR u programskom razdoblju 2021.-2027., a uzimajući u obzir kriterije evaluacije i evaluacijska pitanja, na temelju kojih su proizašle određene preporuke za unaprjeđenje održivog razvoja ribarstvenih i akvakulturnih područja kroz lokalni razvoj pod vodstvom zajednice i unaprjeđenje procesa pripreme i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu u programskom razdoblju 2021.-2027.

Vrednovanje na razini Prioriteta Unije 4 Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020.

2.2.5. Vrednovanja na razini Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020.

Izvješće o kvantitativnoj analizi pokazatelja (sa podizvješćem Kvalitativna analiza provedbe LEADER pristupa)

U okviru ovog zadatka evaluatori su proveli kvalitativnu analizu provedbe LEADER-CLLD pristupa u Hrvatskoj u smislu procjene dodane vrijednosti integriranog pristupa putem Lokalnih razvojnih strategija kao i potpore za procese vrednovanja od strane LAG-ova. Svrha analize je utvrditi razinu spremnosti i razvojne potrebe LAG-ova kako bi se ostvarili preduvjeti za daljnji razvoj primjene LEADER-CLLD pristupa kao i kvalitetnije procjene učinaka koji se ostvaruju kroz provedene mjere i aktivnosti LAG-ova.

Vrijeme provedbe: siječanj 2019. – prosinac 2020.

Izvješće o kvantitativnoj analizi pokazatelja (sa podizvješćem Kvalitativna analiza provedbe LEADER pristupa)

Izvješće o vrednovanju postojećeg sustava upravljanja, kontrole i provedbe Programa ruralnog razvoja te postojećih IT sustava „Vrednovanje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.- 2020., vrednovanje sustava te pripreme analiza za izvještavanje prema Europskoj komisiji u 2019. godini“

Temeljem izrađene analize te tehničkih i funkcionalnih specifikacija, izrađene su preporuke za unapređenje učinkovitosti i djelotvornosti sustava upravljanja i kontrole te povećanje učinkovitosti postojećih IT sustava te prijedlozi prilagodbe postojećih IT sustava namijenjenih politici ruralnog razvoja u cilju pravovremene pripreme za programiranje i pripremu budućeg Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike za Republiku Hrvatsku.

Vrijeme provedbe: siječanj 2019. – prosinac 2020.

Izvješće o vrednovanju postojećeg sustava upravljanja, kontrole i provedbe Programa ruralnog razvoja te postojećih IT sustava „Vrednovanje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.- 2020., vrednovanje sustava te pripreme analiza za izvještavanje prema Europskoj komisiji u 2019. godini“

Vrednovanje mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.- 2020. za potrebe Godišnjeg izvješće o provedbi 2016.

Cilj izvješća je dati odgovore na zajednička pitanja za vrednovanje ruralnog razvoja sukladno zahtjevima regulative, a za potrebe Godišnjeg izvješća o provedbi za 2016. godinu. Struktura izvješća slijedi popis pitanja za vrednovanje što omogućuje jednostavnije korištenje u elektronskom sustavu za komunikaciju s Europskom komisijom. Promatrano razdoblje za koje se vrši vrednovanje i podaci koji su korišteni za potrebe vrednovanja su od početka provedbe Programa do 31. prosinca 2016. godine.

Vrednovanje mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.- 2020. za potrebe Godišnjeg izvješće o provedbi 2016.

Evaluacijsko izvješće Procjene vrijednosti zajedničkih poljoprivrednih – okolišnih pokazatelja PRR 2014. – 2020. uz opis/izradu metodologije za njihov izračun i preporuke za buduće praćenje II. faza projekta

Cilj vrednovanja bio je detaljno proučiti zajedničke kontekst pokazatelje okoliša (CCI) u svrhu reviziju postojećih vrijednosti CCI, prijedloge uspostave procedura i sustava sa dostavom potrebnih vrijednosti CCI te identificiranja ostalih potencijalnih pokazatelja relevantnih za međusobni odnos poljoprivrede i okoliša, koji se već prikupljaju u Republici Hrvatskoj, a mogu se koristiti za buduće praćenje Programa ruralnog razvoja. Provedba je završena u studenom 2015. godine.

Evaluacijsko izvješće Procjene vrijednosti zajedničkih poljoprivrednih – okolišnih pokazatelja PRR 2014. – 2020. uz opis/izradu metodologije za njihov izračun i preporuke za buduće praćenje II. faza projekta

Završno izvješće  – Procjena sustava praćenja Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020.

Cilj vrednovanja bio je pregledati zahtjeve za podacima praćenja i formulirati prijedloge kako pojednostaviti prijenos podataka praćenja između Agencije za plaćanja i Upravljačkog tijela za Program ruralnog razvoja 2014.-2020.

Vrijeme provedbe: prosinac 2015. – ožujak 2016.

Završno izvješće  -Procjena sustava praćenja Programa Ruralnog razvoja 2014. – 2020.

Završno izvješće o vrednovanju mjera Programa za potrebe GIP-a u 2019. „Vrednovanje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.- 2020., vrednovanje sustava te pripreme analiza za izvještavanje prema Europskoj komisiji u 2019. godini“

III. Analize

U izradi…

Scroll to Top
Skip to content