Program Unije za borbu protiv prijevara

Program Unije 2021.-2027.Program Unije za borbu protiv prijevara – Union Anti Fraud Programme
Proračun programa u EUR:181,207 milijuna EUR
O programu ukratko:Ugovorom o funkcioniranju EU definirana je obveza Unije i država članica da suzbijaju prijevare i sve druga nezakonita djelovanja koja su usmjerena protiv financijskih interesa Unije. Radi povećanja sinergija i proračunske fleksibilnosti te pojednostavljenja upravljanja potpora Unije u područjima zaštite financijskih interesa Unije, izvješćivanja o nepravilnostima i uzajamne administrativne pomoći i suradnje u carinskim i poljoprivrednim pitanjima objedinjena je i pojednostavljena u okviru jedinstvenog programa odnosno Programa Unije za borbu protiv prijevara. Programom se olakšava suradnja među relevantnim tijelima država članica te između država članica, Komisije i drugih relevantnih tijela Unije. Specifični ciljevi Programa su sprječavanje i suzbijanje prijevara, korupcije i bilo kojih drugih nezakonitih aktivnosti koje utječu na financijske interese Unije; potpora izvješćivanju o nepravilnostima, među ostalim i o prijevarama, kada je riječ o sredstvima u okviru podijeljenog upravljanja i sredstvima pretpristupne pomoći iz proračuna Unije; osiguravanja alata za razmjenu informacija i potporu operativnim aktivnostima u području uzajamne administrativne pomoći u carinskim i poljoprivrednim pitanjima.
Prihvatljive aktivnosti:U skladu s definiranim opći i specifičnim ciljevima Programa prihvatljive aktivnosti za financiranje su:– Pružanje tehničkog znanja, specijalizirane i tehnički napredne opreme i djelotvornih alata informacijske tehnologije kojima se jača transnacionalna i multidisciplinarna suradnja te suradnja s Komisijom;– Poticanje razmjene zaposlenika za specifične projekte, osiguravanje potrebne potpore i olakšavanja istraga, osobito uspostavom zajedničkih istražiteljskih timova i prekograničnih operacija;– Pružanje tehničke i operativne potpore nacionalnim istragama, osobito carinskim tijelima i tijelima za izvršavanje zakonodavstva, radi jačanja borbe protiv prijevara i drugih nezakonitih aktivnosti;– Izgradnja kapaciteta informacijske tehnologije u državama članicama i trećim zemljama, povećanje razmjene podataka te razvoj i osiguravanje alata informacijske tehnologije za istrage i praćenje obavještajnog rada;– Organizacija specijaliziranog osposobljavanja, radionica o analizi rizika, konferencija i studija s ciljem poboljšanja suradnje i koordinacije među službama koje se bave zaštitom financijskih interesa Unije;– Sva ostala djelovanja predviđena programima rada potrebna za ostvarenje općih i specifičnih ciljeva– Nabava opreme koja je primjerena u svrhu pružanja doprinosa zaštiti financijskih interesa Unije.
Prihvatljivi korisnici:Prihvatljivi korisnici u okviru Programa su:– Tijela javne vlasti koja mogu doprinijeti ostvarenju nekog od definiranih ciljeva Programa i imaju poslovni nastan u državi članici ili prekomorskoj zemlji ili području koje je s njom povezano; trećoj zemlji pridruženoj Programu ili trećoj zemlji navedenoj u programu rada pod uvjetima ako je to nužno potrebno radi ostvarenja ciljeva određenog djelovanja (i takvi subjekti snose troškove svojeg sudjelovanja)– Istraživačke i obrazovne ustanove i neprofitni subjekti koji mogu doprinijeti ostvarenju ciljeva Programa pod uvjetom da najmanje godinu dana imaju poslovni nastan i djeluju u državi članici; trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena Programu ali je njeno sudjelovanje bitno za ostvarenje planiranih ciljeva.
Aktualni natječaji:Tijekom 2021. objavljena su dva Poziva:– EUAF-2021-TA – Union Anti-Fraud Programme Technical Assistance– EUAF-2021-TRAI – Union Anti-Fraud Programme Training, Cenferences, Staff Exchanges and Studieshttps://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/euaf/wp-call/2021/call-fiche_euaf-2021-ta_euaf-2021-trai_en.pdfPozivi su objavljeni 22. srpnja 2021. a zatvoreni su 5. listopada 2021.
Uredba: Regulation (EU) 2021/785 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2021 establishing the Union Anti-Fraud Programme
Godišnji radni program/akcijski plan: /
Nadležno tijelo EK:European Anti-Fraud Office (OLAF)
Tijelo državne uprave nadležno za Program Unije u RH:Ministarstvo financijaCarinska uprava
Tijela uključena u provedbu Programa Unije u RH: /
Nadležna osoba za Program Unije u RH na dužnosničkoj razini:Mario Demirović, ravnatelj Carinske uprave Ministarstva financija
mario.demirovic@carina.hr;
01/6211-380
Nadležne osobe za Program Unije u RH na operativnoj razini:Miroslav Lučić, koordinator,
miroslav.lucic@carina.hr;
01/6211-422

Ankica Kuna,
ankica.kuna@carina.hr;
01/6211-441
Scroll to Top
Skip to content