Program Pravosuđe

Program Unije 2021.-2027.Program Pravosuđe (Justice Programme)
Proračun programa u EUR:305 milijuna EUR
O programu ukratko:Program Pravosuđe jedan je od dva programa u okviru novog Fonda za pravdu, prava i vrijednosti. Njime će se, nastavno na program Pravosuđe za razdoblje 2014.–2020., i u novom razdoblju podupirati daljnji razvoj europskog područja pravde utemeljenog na vladavini prava, neovisnosti i nepristranosti pravosuđa, uzajamnom priznavanju i povjerenju, pristupu pravosuđu te na pravosudnoj suradnji, čime se također jačaju demokracija, vladavina prava i zaštita temeljnih prava.
Prihvatljive aktivnosti:(a) Podizanje javne svijesti i širenje informacija radi unapređenja znanja o politikama i pravu Unije, uključujući materijalno i postupovno pravo, o instrumentima pravosudne suradnje, o relevantnoj sudskoj praksi Suda Europske unije, i o komparativnom pravu te europskim i međunarodnim standardima, uključujući razumijevanje interakcije među različitim područjima prava;(b) Uzajamno učenje i razmjena dobrih praksi među dionicima radi unapređenja znanja i boljeg uzajamnog razumijevanja građanskog i kaznenog prava te pravnih i pravosudnih sustava država članica, uključujući vladavinu prava i pristup pravosuđu, te jačanje uzajamnog povjerenja;(c) Analitičke aktivnosti i aktivnosti praćenja radi unapređenja znanja i razumijevanja mogućih prepreka neometanom funkcioniranju europskog područja pravde i radi poboljšanja primjene prava i politika Unije u državama članicama, poput aktivnosti koje uključuju prikupljanje podataka i statistike; razvoj zajedničkih metodologija te, prema potrebi, pokazatelja ili referentnih mjerila; studije, istraživanja, analize i ankete; evaluacije; izradu i objavljivanje vodiča, izvješća i obrazovnog materijala;(d) Osposobljavanje relevantnih dionika radi unapređenja znanja o pravu i politikama Unije, uključujući materijalno i postupovno pravo, temeljna prava, upotrebu instrumenata Unije za pravosudnu suradnju, relevantnu sudsku praksu Suda Europske unije, pravni jezik i komparativno pravo;(e) Razvijanje i održavanje alata informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) kao i alata e-pravosuđa, uzimajući u obzir privatnost i zaštitu podataka, radi unapređenja učinkovitosti pravosudnih sustava i suradnje među njima putem IKT-a, uključujući prekograničnu interoperabilnost sustava i aplikacija;(f) Razvijanje kapaciteta ključnih mreža na europskoj razini i europskih pravosudnih mreža, uključujući mreže koje su osnovane pravom Unije radi osiguranja djelotvorne primjene i provedbe prava Unije, radi promicanja i daljnjeg razvoja prava, vrijednostî, ciljeva politike i strategija Unije u područjima obuhvaćenima Programom;(g) Podupiranje organizacija civilnog društva i neprofitnih dionika aktivnih u područjima obuhvaćenih Programom kako bi se povećao njihov kapacitet reagiranja i zagovaranja te kako bi se svim građanima osigurao primjeren pristup njihovim uslugama, aktivnostima savjetovanja i aktivnostima potpore, čime se također doprinosi jačanju demokracije, vladavine prava i temeljnih prava;(h) Unapređenje znanja o Programu te širenje, prenosivost i transparentnost njegovih rezultata te jačanje informiranja građana, među ostalim organiziranjem foruma za raspravu za dionike.
Prihvatljivi korisnici:(a) Svaki pravni subjekt s poslovnim nastanom u:državi članici, ili prekomorskoj zemlji ili prekomorskom području koji su s njome povezani;trećoj zemlji pridruženoj Programu;(b) Svaki pravni subjekt osnovan u skladu s pravom Unije ili svaka međunarodna organizacija
Aktualni natječaji:Call for proposals
Uredba:Uredba pravosuđe
Godišnji radni program/akcijski plan:COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 22.4.2021 on the financing of the Justice Programme and the adoption of the multi-annual work programme for 2021-2022
Nadležno tijelo EK:GLAVNA UPRAVA PRAVOSUĐE I POTROŠAČI – DIRECTORATE-GENERAL Justice and Consumers
Tijelo državne uprave nadležno za Program Unije u RH:Ministarstvo pravosuđa i uprave 
Tijela uključena u provedbu Programa Unije u RH:Pravosudna akademija, Vrhovni sud, Hrvatski pravni centar i dr.
Nadležna osoba za Program Unije u RH na dužnosničkoj razini:Juro Martinović, državni tajnik, Juro.Martinovic@mpu.hr;
Koordinator za Programe Unije: Ivan Lakoš, načelnik Samostalnog sektora za strateški razvoj i projekte, ivan.lakos@mpu.hr
Nadležne osobe za Program Unije u RH na operativnoj razini:Nataša Margetić, voditeljica Službe za pripremu projekata,
natasa.margetic@mpu.hr

Dubravka Vinkešević, voditeljica Odjela za pripremu projekata,
dubravka.vinkesevic@mpu.hr;
tel: 01/3714-355
Scroll to Top
Skip to content