LIFE

Program Unije 2021.-2027.LIFE (LIFE Programme)
Proračun programa u EUR:5.432 milijarde EUR
O programu ukratko:Program LIFE je centralizirani program Europske unije u potpunosti posvećen politikama zaštite okoliša, očuvanju prirode te klimatskim aktivnostima.Projekti odobreni u sklopu Programa LIFE imaju za cilj razvijati, demonstrirati i promicati inovativne tehnike, metode i pristupe za ostvarenje ciljeva koji se mogu reproducirati i nadograditi.
Prihvatljive aktivnosti:Projekti vezani za zaštitu okoliša (potprogrami Priroda i bioraznolikost, Kružno gospodarstvo i kvaliteta života) te projekti vezani za djelovanje u području klime (potprogrami Ublažavanje i prilagodba klimatskih promjena, Prijelaz na čistu energiju).Vrste projekata koje se sufinanciraju:1) Strateški projekti za prirodu (SNAP) kojima se ostvarenje ciljeva EU vezanih za prirodu i bioraznolikost podupire provedbom usklađenih programa djelovanja u državama članicama radi uključivanja tih ciljeva i prioriteta u druge politike i instrumente financiranja;2) Strateški integrirani projekti (SIP) kojima se na razinama od regionalne do transnacionalne provode okolišne ili klimatske strategije ili akcijski planovi koje su razvila tijela država članica, a zahtijevaju se posebnim okolišnim, klimatskim ili relevantnim energetskim zakonodavstvom ili politikom Unije uz promicanje koordinacije s barem još jednim izvorom financiranja na razini Unije;3) Projekti tehničke pomoći (TA) kojima se podupire razvoj kapaciteta za sudjelovanje u drugim vrstama projekata, kao i njihova priprema i priprema za pristup drugim financijskim instrumentima Unije te druge mjere za širu primjenu ili reproduciranje rezultata ranijih LIFE projekata;4) Projekti standardnih djelovanja (SAP) za ostvarenje specifičnih ciljeva Programa LIFE.Naglasak pri bodovanju projekata je na tehničkoj i financijskoj usklađenosti i kvaliteti, ostvarivanju višestrukih ciljeva iz svog prioritetnog područja, sinergijama i integraciji, inovativnosti i efikasnosti metoda, prenosivosti i mogućnosti njihove primjene u drugim područjima uz potporu u primjerima dobre prakse.
Prihvatljivi korisnici:Javne i privatne ustanove, nevladine organizacije.
Aktualni natječaji:LIFE-2021-CET-EUCF – Europski gradski objekt
Rok za prijavu: 3. ožujka 2022.
Uredba:Uredba (EU) 2021/783 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2021. o uspostavi Programa za okoliš i djelovanje u području klime (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1293/2013
Godišnji radni program/akcijski plan:Multiannual work programme for the implementation of the LIFE Programme for the years 2021-2024
Nadležno tijelo EK:CINEA
Tijelo državne uprave nadležno za Program Unije u RH:Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Tijela uključena u provedbu Programa Unije u RH: /
Nadležna osoba za Program Unije u RH na dužnosničkoj razini:Marko Markić (ravnatelj Uprave za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove)
marko.markic@mingor.hr;
Nadležne osobe za Program Unije u RH na operativnoj razini:Nikolina Petković Gregorić (Nacionalna kontakt točka)
nikolina.petkovicgregoric@mingor.hr;
LIFEPRogramHrvatska
Scroll to Top
Skip to content