Kreativna Europa

Program Unije 2021.-2027.Kreativna Europa (Creative Europe Programme)
Proračun programa u EUR:2,44 € milijarde
O programu ukratko:Kreativna Europa (2021. – 2027.) je program EU-a za potporu kulturnim i kreativnim sektorima.S 50 % većim proračunom u odnosu na prethodni programski period (2014. – 2020.) Kreativna Europa ulagat će u aktivnosti kojima se jača kulturna raznolikost i odgovara na potrebe i izazove kulturnih ikreativnih sektora. Novosti u programu doprinijet će oporavku tih sektora, pomažući im da postanu digitalniji, zeleniji, otporniji i uključiviji.Program ima dva cilja:čuvati, razvijati i promicati europsku kulturnu i jezičnu raznolikost i baštinu;povećati konkurentnost i gospodarski potencijal kulturnih i kreativnih sektora, posebno audiovizualnog sektora.Konkretnije, specifični ciljevi programa su:Unaprijediti umjetničku i kulturnu suradnju na europskoj razini; poduprijeti stvaranje europskih djela; ojačati gospodarsku, socijalnu i vanjsku dimenziju europskih kulturnih i kreativnih sektora; pospješiti inovacije i mobilnost.Poticati suradnju u području inovacija, održivosti i konkurentnosti.Promicati međusektorske inovativne i suradničke aktivnosti te raznoliko, neovisno i pluralističko medijsko okruženje/medijsku pismenost, čime se podržava sloboda umjetničkog izražavanja, međukulturni dijalog i socijalna uključivost.Kreativna Europa podijeljena je u tri potprograma:potprogram Kultura, koji obuhvaća kulturne i kreativne sektore (osim audiovizualnog sektora);potprogram MEDIA, koji obuhvaća audiovizualni sektor;Međusektorski potprogram, koji olakšava suradnju među kulturnim i kreativnim sektorima i obuhvaća sektor informativnih medija.
Prihvatljive aktivnosti:Potprogram KULTURA sastoji se od:Horizontalne aktivnosti koje obuhvaćaju sve kulturne i kreativne sektore: potpora za projekte kulturne suradnje, mreže strukovnih organizacija, platforme za promicanje europskih umjetnika i djela, individualne programe mobilnosti. Sektorska potpora kao nadopuna horizontalnim aktivnostima u glazbi, izdavaštvu, kulturnoj baštini i arhitekturi te drugim sektorima. Posebne aktivnosti za nagrađivanje i promicanje izvrsnosti i kreativnosti, kao što su nagrade za književnost, glazbu, arhitekturu i kulturnu baštinu, Europske prijestolnice kulture, i oznaka europske baštine. 
Potprogram MEDIA usmjeren je na:
·Poticanje suradnje u cijelom lancu vrijednosti i na razini EU-a kako bi audiovizualna poduzeća i europski sadržaji dobili na vidljivosti u svijetu.
·Njegovanje talenata, odakle god bili, te širenje sudjelovanja i suradnje među zemljama.
·Podupiranje korištenja novih tehnologija kako bi se iskoristio sav potencijal digitalne transformacije.
·Poticanje ekologizacije tih sektora i uključivanje društvenih ciljeva, kao što su ravnopravnost spolova i raznolikost.
Potporne aktivnosti programa MEDIA podijeljene su u četiri tematske cjeline: Sadržaj: poticanje suradnje i inovativnosti u stvaranju i produkciji visokokvalitetnih djela. Poslovanje: promicanje poslovnih inovacija, konkurentnosti, prilagodljivosti i talenata kako bi se europska industrija ojačala u odnosu na globalne konkurente. Publika: povećanje dostupnosti i vidljivosti djela njihovoj potencijalnoj publici putem distribucijskih kanala i inicijativa za razvoj publike. Politika: podupiranje foruma za političku raspravu/razmjenu, studija i izvješća te promicanje informativnih aktivnosti. 
MEĐUSEKTORSKI potprogram obuhvaća:
·zajedničke izazove i prilike za kulturne i kreativne sektore.
·aktivnosti za potporu sektoru informativnih medija, u kojima će se promicati medijska pismenost, pluralizam i sloboda medija.
Potporne aktivnosti MEĐUSEKTORSKOG potprograma usmjerene su na: Transnacionalnu političku suradnju: promicanje upoznavanja s programom i podupiranje prenosivosti rezultata. Kreativno-inovacijske laboratorije: promicanje inovativnih pristupa stvaranju, dostupnosti, distribuciji i promidžbi sadržaja u kulturnim i kreativnim sektorima. Informativne medije: podupiranje medijske pismenosti, kvalitetnog novinarstva, slobode medija i pluralizma.
Prihvatljivi korisnici:Prihvatljivi korisnici za sudjelovanje u Programu su pravni subjekti osnovani u skladu s pravom Unije / međunarodne organizacije, s poslovnim nastanom u:državi članici ili prekomorskoj zemlji ili području koje je povezano s tom državom članicom;trećoj zemlji pridruženoj Programu (EFTA, EEA, ENP, kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje)Pravni subjekti aktivni u kulturnim i kreativnim sektorima s poslovnim nastanom u trećoj zemlji koja nije pridružena Programu iznimno su prihvatljivi za sudjelovanje u Programu ako je to sudjelovanje potrebno radi ostvarenja ciljeva određenog djelovanja.Pravni subjekti aktivni u kulturnim i kreativnim sektorima s poslovnim nastanom u trećoj zemlji koja nije pridružena Programu u načelu snose troškove sudjelovanja.
Aktualni natječaji:Potprogram MEDIA je u lipnju 2021. objavio 12 poziva natječaja (Mreža europskih kina, Europski mini-razvoj skupnih projekata, Europski razvoj skupnih projekata, TV i online sadržaj, Europski festivali, Sajmovi i umrežavanje, Osnaživanje talenata i vještina, Filmovi koji putujuInovativni alati i poslovna rješenja), od toga su 3 poziva aktualna (Europske mreže VOD platformi i operatera, Razvoj publike i filmsko obrazovanje [5/10/2021], Europski korazvoj [17/1172021]).Potprogram Kultura je do sada u 2021. godine objavio 5 poziva na natječaje (Potpora za Europske projekte suradnje [7/9/2021], Potpora za Europske mreže kulturnih i kreativnih organizacija, Potpora za Europske platforme za promociju umjetnika u nastajanju [29/9/2021]Potpora za Cirkulaciju europskih književnih dijela [30/9/2021], Potpora za Paneuropske kulturne entitete), od kojih su 3 poziva aktualna.Međusektorski potprogram je do sada u 2021. godini objavio 2 poziva na natječaje (Potpora za Novinarsko partnerstvo [zaključen 26/8/2021], Potpora za Kreativni inovativni laboratorij [5/10/2021]), od kojih je 1 aktualan.Svi natječaji obavljaju se na – Funding & tender opportunities portal
Uredba:Uredba (EU) 2021/818 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Kreativna Europa (2021.–2027.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1295/2013
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/818/oj
Godišnji radni program/akcijski plan: https://ec.europa.eu/culture/document/2021-annual-work-programme-implementation-creative-europe-programme
Nadležno tijelo EK: Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (European Education and Culture Executive Agency – EACEA)
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_hr
Tijelo državne uprave nadležno za Program Unije u RH:Ministarstvo kulture i medija
https://min-kulture.gov.hr/(www.deskkultura.hr)
Tijela uključena u provedbu Programa Unije u RH:Hrvatski audiovizualni centar/ DKE – Ured MEDIA RH (nadležan za provedbu potprograma MEDIA)
Ravnatelj: Christopher Peter Marcich
ured.ravnatelja@havc.hr
tel: 01 60 41 080
https://www.havc.hr/
rukovoditeljica DKE – Ureda MEDIA RH: Martina Petrović
tel: 01 48 66 434
martina.petrovic@mediadesk.hr(www.mediadesk.hr)
Nadležna osoba za Program Unije u RH na dužnosničkoj razini:dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture i medija
kabinet@min-kulture.hr
tel: 01 4866-308
Nadležne osobe za Program Unije u RH na operativnoj razini:Anja Jelavić, ravnateljica Uprave za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove
anja.jelavic@min-kulture.hr
tel: 01 4866-366
Anera Stopfer, voditeljica Deska Kreativna Europa Hrvatska
anera.stopfer@min-kulture.hr / ced@min-kulture.hr
tel: 01 4688-285
Scroll to Top
Skip to content