Digitalna Europa

Program Unije 2021.-2027.Digitalna Europa (Digital Europe Programme)
Proračun programa u EUR:7,588 mlrd € u sadašnjim cijenama
O programu ukratko:Europska komisija (EK) predložila je uspostavu prvog programa Digitalna Europa (Digital Europe Programme – DEP, dokument 8574/19, akronim DIGITAL) i ulaganje u iznosu od 7,588 mlrd € u sadašnjim cijenama (inicijalno 9,2), kao dio Višegodišnjeg financijskog okvira EU (VFO/Multiannual Financial Framework – MFF) za razdoblje 2021.–2027., u dijelu poglavlja „Jedinstveno tržište, inovacije i digitalno”. Na ovaj način pruža se i potpora jačanju europske konkurentnosti i zelenoj tranziciji s ciljem postizanja klimatske neutralnosti do 2050. godine te razvoj u smjeru –  koliko je to moguće – tehnološke suverenosti EU.Programom je predviđeno ulaganje u 5 međusobno povezanih specifičnih ciljeva/područja (specific objectives – SO):– specifični cilj 1 – superračunalstvo (High Performance Computing-HPC)– specifični cilj 2 – umjetna inteligencija (Artificial Intelligence – AI)– specifični cilj 3 – kibernetička sigurnost i povjerenje (Cybersecurity and Trust)– specifični cilj 4 – napredne digitalne vještine (Advanced Digital Skills)– specifični cilj 5 – uvođenje i najbolja uporaba digitalnih kapaciteta te interoperabilnost (Deployment, best use of digital capacity and interoperability).
Prihvatljive aktivnosti:Prihvatljiva djelovanja:i.   samo ona kojima se doprinosi ostvarenju ciljeva utvrđenih u člancima od 3. do 8. Uredbe (EU) 2021/694 Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2021. o uspostavi programa Digitalna Europa te o stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2015/2240 prihvatljiva su za financiranje;ii.   kriteriji prihvatljivosti za djelovanja koja se provode u okviru Programa utvrđeni su u programima rada.
Prihvatljivi korisnici:Sljedeći pravni subjekti prihvatljivi su za sudjelovanje u Programu:(a) pravni subjekti s poslovnim nastanom u:državi članici ili prekomorskoj zemlji ili području povezanom s državom članicom;trećoj zemlji pridruženoj Programu u skladu s člancima 10. i 12. spomenute Uredbe;(b) svaki drugi pravni subjekt osnovan na temelju prava Unije i svaka međunarodna organizacija europskog interesa.Iznimno, pravni subjekti s poslovnim nastanom u trećoj zemlji koja nije pridružena Programu prihvatljivi su za sudjelovanje u posebnim djelovanjima ako je njihovo sudjelovanje nužno radi ostvarenja ciljeva Programa. Takvi subjekti snose troškove svojeg sudjelovanja, osim ako je drukčije navedeno u programima rada.Fizičke osobe nisu prihvatljive za sudjelovanje u Programu, osim za bespovratna sredstva dodijeljena u okviru specifičnog cilja 4 – napredne digitalne vještine (Advanced Digital Skills).
Aktualni natječaji:Natječaji se objavljuju ovdje:https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/digital
Uredba:objavljeno u OJ EU 11. V 2021. L 166/1 
Godišnji radni program/akcijski plan:https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/work-programmes-digital
Nadležno tijelo EK:DG CONNECThttps://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology_hr
Tijelo državne uprave nadležno za Program Unije u RH:Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.https://rdd.gov.hr
Tijela uključena u provedbu Programa Unije u RH:Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Nadležna osoba za Program Unije u RH na dužnosničkoj razini:/
Nadležne osobe za Program Unije u RH na operativnoj razini:Renato Cobalmob: +385 91 3707 094tel: +385 1 4400 843e-mail: Renato.Cobal@rdd.gov.hr
Scroll to Top
Skip to content