Pravedna tranzicija – brži prelazak na niskougljično gospodarstvo

U sklopu europskog Fonda za pravednu tranziciju, koji se financira iz više fondova u sklopu kohezijske politike i čiji je cilj podupiranje bržeg prelaska na niskougljično gospodarstvo, Hrvatskoj je na raspolaganju 185,8 milijuna eura

Fond će poduprijeti Istarsku i Sisačko-moslavačku županiju u ostvarivanju pravedne klimatske tranzicije, a na temelju teritorijalnih planova za pravednu tranziciju koje su izradila nacionalna tijela u suradnji s lokalnim dionicima i Europskom komisijom.

Istarska županija jedino je područje s još uvijek operativnom elektranom na ugljen u Hrvatskoj koja će se postupno ukinuti najkasnije 2033. te ima industriju cementa s visokim emisijama ugljika. Fondom će se poduprijeti njen prelazak na obnovljivu energiju. Osim toga, ulaganjima će se pridonijeti diversifikaciji gospodarstva kroz prekvalifikacije i usavršavanja, stvaranje centara za održive tehnološke inovacije i novim kružnim poslovnim modelima u proizvodnom sektoru. Procjenjuje se da će se ulaganjima koja podupire EU u Istri kreirati 300 izravnih i 300 neizravnih radnih mjesta te prekvalificirati 200 osoba, prilagoditi lokalnu radnu snagu novim zelenim radnim mjestima i lokalnim poduzećima pružiti vještine koje su im potrebne za gospodarsku preobrazbu.

U Sisačko-moslavačkoj županiji djeluju onečišćujuće industrije koje su odgovorne za znatan udio emisija stakleničkih plinova. Fondom će se podupirati gospodarska diversifikacija ulaganjem u inovacije u malim i srednjim poduzećima, između ostalog i kroz suradnju sa sveučilištima te poticanjem novih poslovnih modela, s posebnim naglaskom na industriji informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Naposljetku, poduprijet će se i prekvalifikacija i usavršavanje radnika u lokalnoj kemijskoj industriji i industriji rafiniranja, čime će se pomoći u zadržavanju talenata u regiji..

Teritorijalnim planovima za pravednu tranziciju utvrđena su područja koja će se poduprijeti kroz Fond za pravednu tranziciju, a temeljem razgovora između Komisije i lokalnih partnera kroz pregovore o sporazumima o partnerstvu za razdoblje 2021. – 2027. Komisija je tako u kolovozu 2022. odobrila Sporazum o partnerstvu s Hrvatskom. Teritorijalnim planovima za pravednu tranziciju omogućuje se i financiranje u okviru programa InvestEU (program pravedne tranzicije) i Instrumenta za kreditiranje u javnom sektoru za pravednu tranziciju (novi alat kojim se bespovratna sredstva Komisije kombiniraju sa zajmovima Europske investicijske banke za tranzicijske regije).

Iz Fonda za pravednu tranziciju (FPT) mjere su posebno usmjerene na produktivna ulaganja u MSP-ove, ulaganja u aktivnosti istraživanja i inovacija te poticanje prijenosa naprednih tehnologija; ulaganja u uvođenje tehnologije i infrastrukture za čistu energiju po pristupačnoj cijeni i smanjenje emisija stakleničkih plinova; ulaganja u digitalizaciju; ulaganja u unapređenje kružnoga gospodarstva te ulaganja u dokvalifikaciju i prekvalifikaciju radnika.

Scroll to Top
Skip to content