Potpora sustavu civilne zaštite za helikoptersko spašavanje

Kod poziva:PK.3.4.02
Verzija poziva:Izravna dodjela za projekt Potpora sustavu civilne zaštite za helikoptersko spašavanje
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.
Nadležno tijelo:Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Tip natječaja: Izravna dodjela – strateški projekt
Status: Otvoren
Datum objave: 23.11.2023. 16:00:00
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 27.11.2023. 09:00:00
Rok za podnošenje projektnih prijava: 27.05.2024. 09:00:00

Obavijesti

Svrha ovog Poziva

Svrha projekta je povećanje spremnosti za upravljanje katastrofama kroz jačanje sposobnosti i kapaciteta operativnih snaga u Republici Hrvatskoj. Helikopterska potpora sustavu civilne zaštite osigurati će sposobnost pravovremenog i efikasnog operativnog djelovanja svih operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite u slučaju izvanrednih događaja, velikih nesreća i katastrofa, uključujući i mogućnost primjene načela „zlatnog sata“ (predstavlja period od dojave o nesreći do dolaska unesrećene osobe na hitan bolnički prijem) što će rezultirati većim brojem spašenih života građana i turista.

Predmet ovog Poziva

Predmet projekta je nabava jednog višenamjenski opremljenog helikoptera, montažnog hangara te popratne opreme za potrebe sustava civilne zaštite kao i obuke operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite za korištenje višenamjenski opremljenog helikoptera i opreme za djelovanje u slučaju izvanrednih događaja, velikih nesreća i katastrofa. Helikopter će biti na raspolaganju odnosno korišten za potrebe svih operativnih snaga sustava civilne zaštite, uključujući vatrogastvo, Hrvatsku gorsku službu spašavanja, Hrvatski crveni križ i drugi.

Ukupna bespovratna sredstava:23.000.000,00 EUR
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava23.000.000,00 EUR
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva:Ministarstvo unutarnjih poslova
Područja: Državna i javna uprava
Infrastruktura

Sažetak

Svrha projekta je povećanje spremnosti za upravljanje katastrofama kroz jačanje sposobnosti i kapaciteta operativnih snaga u Republici Hrvatskoj putem nabave jednog višenamjenski opremljenog helikoptera, montažnog hangara i popratne opreme za potrebe sustava civilne zaštite kao i obuke operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite za korištenje višenamjenski opremljenog helikoptera i opreme za djelovanje u slučaju izvanrednih događaja, velikih nesreća i katastrofa.

Projekt će se provoditi u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., Prioriteta 3. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa, Specifičnog cilja RSO2.4. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprečavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u maksimalnom iznosu od 23.000.000 eura. Maksimalna stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova za projekt „Potpora sustavu civilne zaštite za helikoptersko spašavanje“ iznosi 85 %.

Prihvatljivi prijavitelj za projekt „Potpora sustavu civilne zaštite za helikoptersko spašavanje“ je Ministarstvo unutarnjih poslova, Savska cesta 39, 10 000 Zagreb koje je sukladno Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20 i 21/23) te Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite te će ujedno biti zaduženo za operativno korištenje (upravljanje) helikopterom.

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Nabava helikoptera, montažnog hangara te popratne opreme i obuka
 • Nabava jednog helikoptera, dva seta modularne opreme (medicinska oprema i oprema za traganje i spašavanje) te obuka letačkih timova i tehničara, medicinskih timova, vatrogasnih timova i timova Hrvatske gorske službe spašavanja
 • Nabava montažnog hangara i priprema podloge te obuka osoblja za montažu i demontažu hangara
 • Nabava autocisterne za jet gorivo te obuka operatera autocisterne
 • Nabava prateće opreme za helikopter
 1. Upravljanje projektom
 2. Promidžba i vidljivost

Obrasci

 1. Obrazac 1. Izjava prijavitelja
 2. Obrazac 2. Opis spremnosti projekta

Prilozi

 1. Prilog 1. Ugovor
 2. Prilog 2. Opći uvjeti Ugovora
 3. Prilog 3. Pravila o financijskim ispravcima
 4. Prilog 4. Obrazac za administrativnu provjeru i prihvatljivosti
 5. Prilog 5. Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti troškova

Upute za prijavitelje

 1. Sažetak poziva
 2. Popis dokumentacije koju Prijavitelj dostavlja
 3. Uputa o izračunu troškova osoblja i načinu provjere prihvatljivosti izdataka
 4. Metodologija za određivanje financijskihispravaka zbog neostvarenih pokazatelja
 5. Obavijest o obradi osobnih podataka
 6. Upute za popunjavanje prijavnog obrasca – institucije -1.0

Pitanja i odgovori

Na pozivu trenutačno nema pitanja i obavijesti

Scroll to Top
Skip to content