Operacije od strateške važnosti

Sukladno Uredbi (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, u novom razdoblju 2021.-2027., posebno se ističu takozvane operacije od strateške važnosti. Radi se o operacijama  koje značajno pridonose ostvarenju ciljeva programa te za koje vrijede određene specifičnosti u smislu komunikacije u okviru projekta.

Pojedina operacija od strateške važnosti može se odnositi na:

 • jedan konkretan projekt,
 • nekolicinu projekata koje karakterizira značajan doprinos nacionalnom, regionalnom i lokalnom gospodarstvu,
 • aktivnosti i mjere bez kojih određeni specifični ciljevi programa ne bi mogli biti ostvareni.

Cilj operacija od strateške važnosti je kroz posebne komunikacijske aktivnosti osigurati veću vidljivost sufinanciranja od strane Europske unije čime se doprinosi podizanju svijesti o pozitivnim učincima potpore Unije u državama članicama.  

Države članice samostalno definiraju svoje operacije od strateške važnosti na način da osiguravaju najmanje jednu operaciju od strateške važnosti za svaki specifični cilj programa.

Korisnici onih projekata odnosno operacija koje spadaju u operacije od strateške važnosti imaju obvezu organizirati komunikacijsko događanje ili aktivnosti uz pravodobno uključivanje (pozivanje) Europske komisije i nadležnog Upravljačkog tijela.

Navedeni komunikacijski događaji mogu imati različite oblike, pa tako to mogu biti: 

 • specifične kampanje usmjerene na operaciju
 • inauguracijski ili završni događaji, kao što je primjerice otvaranje centra, završni građevinski radovi i slično.
 • konferencije za medije, posjeti novinara projektima, radionice, dani otvorenih vrata itd.
 • specifični događaji koji nude jedinstveno projektno iskustvo, poput izložbi, predstava, modnih revija i slično
 • neki drugi oblik komunikacijskog događaja ili aktivnosti koji potvrđuje potporu iz fondova i uključuje Europsku komisiju i Upravljačko tijelo

Više o komunikaciji Operacija od strateške važnosti saznajte u Vodiču za komunikaciju Operacija od strateške važnosti.

U Republici Hrvatskoj, u okviru pojedinih programa definirane su sljedeće operacije od strateške važnosti:

PROGRAMI KOHEZIJSKE POLITIKE 2021.-2027.

 • Ulaganje u javnu, tehnološku i inovacijsku infrastrukturu u skladu s S3 područjima i zelenom i digitalnom tranzicijom
 • Podrška ulaganjima poduzeća koja rezultiraju povećanjem produktivnosti, stvaranjem novih radnih mjesta i usvajanjima principa zelene i digitalne tranzicije, s posebnim naglaskom na područja obuhvaćena S3
 • Ulaganje u energetsku učinkovitost u komercijalnom sektoru 
 • Ulaganje u razvoj vodikove ekonomije
 • Razminiranje šuma i šumskog zemljišta u Republici Hrvatskoj
 • Ulaganje u prikupljanje i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda u aglomeracijama većim od 15.000 ES
 • Ulaganja u željezničku infrastrukturu na koridorskim prugama
 • Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije
 • Ulaganja u regionalne mreže zdravstvene zaštite
 • Strateška partnerstva za inovacije za prioritetne niše u okviru regionalnih lanaca vrijednosti
 • Provođenje inovativnih pilot projekata na razini gradskih naselja i četvrti
 • Revitalizacija brownfield područja
 • Poticanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energija na otocima
 • Mjere aktivne politike zapošljavanja
 • Zajmovi za mikro i male poduzetnike te društvene poduzetnike
 • Podrška školama u provedbi cjelodnevne škole
 • Zaželi – prevencija institucionalizacije

PROGRAMI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE 2021.-2027.

PROGAMI PREKOGRANIČNE SURADNJE 2021.-2027.

 • Pametna, inovativna i održiva poljoprivreda – unutar PA 1 Pametna ulaganja u istraživanje, inovacije i konkurentno poduzetništvo, SO 1.1 Razvoj i jačanje istraživanja i inovacijske kapacitete i usvajanje naprednih tehnologija
 • Fond za male projekte: Sredstva za mala i srednja poduzeća – unutar PA 1 Pametna ulaganja u istraživanje, inovacije i konkurentno poduzetništvo, SO 1.3 Jačanje održivog rasta i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća i stvaranje radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima, uključujući produktivna ulaganja
 • Poboljšanje odgovora prekograničnih hitnih službi u slučaju katastrofa i uspostavljanje sustav za prevenciju i upravljanje katastrofama – unutar PA 2 Zelena ulaganja u zaštitu okoliša i učinkovito upravljanje rizikom, SO 2.4 Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i prevencija rizika od katastrofa, otpornost, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavu
 • Prekogranični pristup zdravstvenim uslugama – unutar PA 3 Dostupne i otporne zdravstvene usluge, SO 4.5 Osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i poticanje otpornosti zdravstvenih sustava, uključujući primarnu zdravstvenu zaštitu i promicanje prijelaza s institucionalne skrbi na skrb u obitelji i zajednici
 • Prekogranične kulturne rute – unutar PA 4 Održivi i uključivi turizam i kultura, SO 4.6 Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalna uključenost i društvene inovacije

Operacija od strateški važnosti je planirana unutar Prioritetne osi 2 – Suradnja za zelenije i otpornije klimatske promjene u programskom području, Specifični cilj 2.4 – Promicanje primjena klimatskih promjena i prevencija rizika od katastrofa i otpornost, uzimajući u obzir pristupe koji se temelje na ekosustavu.

 • Podržavanje mjera prilagodbi za smanjenje ranjivosti učinaka klimatskih promjena.
 • Poboljšanje pristupačnosti u okviru prioriteta 3 (SO 3.2)
  • Priprema i izgradnja ceste između Sároka i Kneževa
  • Priprema i izgradnja ceste između Zákánya i Gotalova
  • Priprema projektne dokumentacije za most između Kotoribe and Murakeresztúra
 • Gospodarska konkurentnost unutar Prioriteta 1 (SO 1.1) kroz shemu potpore malim i srednjim poduzećima
  • B Light 2 – Poticanje prekogranične poslovne suradnje malih i srednjih poduzeća koja djeluju na različitim stranama mađarsko-hrvatske granice
 • Fokusiranje na prilagodbu klimatskim promjenama i energiji unutar Prioriteta 2 (SO 2.1. i 2.4)
  • Geo Building – Poticanje energetske obnove temeljene na geotermalnoj energiji iz zemlje u graničnom području
  • MOSQUITOLAB – Koordinacija zajedničkog razvoja i akcija ublažavanja protiv zaraze komaraca u mađarsko-hrvatskom graničnom području
 • Regionalni turistički paket za „Europsku biciklističku stazu“ u sklopu Prioriteta 4 (SO 4.2.)
  • Biciklistička staza Amazon of Europe Trail Hungary-Croatia – Bolja integracija lokalnih turističkih usluga u transnacionalni turistički proizvod “Europska biciklistička staza”

U programu nisu unaprijed utvrđene precizne operacije od strateške važnosti, već će se iste utvrditi za vrijeme same provedbe programa.

 • Operacije od strateške važnosti usmjerene na mala i srednja poduzeća (SO 1.1 i 1.4)
 • Operacije od strateške važnosti koje bi se mogle financirati nastavno na predložene teme u EUSAIR-u, a vezano za svaki specifični cilj, osim 1.1, 1.4 i ISO1  i, po mogućnosti, koordinirane s drugim Interreg programima Jadransko-jonskog područja

MEĐUREGIONALNI PROGRAMI 2021.-2027.

 • Policy Learning platforma

ESPON je po definiciji strateškog karaktera, a pojedinačna operacija koju podržava program od strateške je važnosti za prevođenje strateškog okvira u istraživačku aktivnost.

 • Živjeti, raditi i putovati preko granica
 • Upravljanje novim zemljopisima
 • Pametno povezivanje
 • Otporna mjesta na krize
 • Europski teritoriji u globalnim interakcijama
 • Perspektiva za sve ljude i mjesta
 • Klimatski neutralni teritoriji

Stvaranje mreže transnacionalne razmjene i učenja i kao takva ova aktivnost će imati ukupno 80 operacija

Razvoj elektroničkog sustava JEMS, kroz koji se vrši prijava i provedba projekata u gotovo svim programima Interrega u programskom razdoblju 2021. – 2027.

TRANSNACIONALNI PROGRAMI 2021.-2027.

 • Kapitalizacijski pozivi koji su prilagođeni posebnim potrebama regija ili dionik unutar programskog područja, a sukladno strateškim adresama koje je dalo Upravljačko tijelo u vrijeme objavljivanja poziva.

Projekti sufinancirani u okviru Specifičnog cilja 1 (Interreg Euro-MED 1 st call – Governance, Priority 3 – S.O.6.6) smatraju se od strateške važnosti, stoga moraju ispunjavati ovu obvezu, a uključuju dvije vrste projekata: Zajednički tematski projekti i projekti institucionalnog dijaloga.

 1. Stvaranje uvjeta za ponovnu uporabu rezultata, razvoj sinergija i povećanje koordinacije između tematskih projekata koji rade na istom artikulirajući zajednicu partnera na projektima Interreg Euro-MED
 2. Provedba strategija prijenosa i usmjeravanja Euro-MED projekata rezultiraju praksama javnih i privatnih aktera na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini pružanjem tehničke podrške relevantnim institucijama
 3. Pridonošenje provedbi strategija transfera i mainstreaminga putem angažiranje lokalnih, regionalnih i nacionalnih vlasti u potpori aktivnostima
 4. Pridonošenje provedbi strategija transfera i mainstreaminga putem suradnje s europskim tijelima/mrežama i s upravljačkim tijelima ETC-a, inicijativa i strategija na Mediteranu
 5. Postavljanje dugotrajnih uvjeta za trajno institucionalno i društveno dijalog za premošćivanje transnacionalne dimenzije s lokalnim rješenjima, kako bi se doprinijelo teritorijalnoj koheziji na transnacionalnoj mediteranskoj razini

Osiguravanje podrške implementaciji Strategije EU za dunavsku regiju (EUSDR) kroz strateške projekte financiranja rada Tajništva (DSP) Strategije i financiranja aktivnosti Koordinatora prioritetnih područja (PAC) Strategije

 • Osiguravanje podrške implementaciji Strategije EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) kroz 3 strateška projekta:
 • EUSAIR Facility Point
  • Administrativna i tehnička podrška sastancima vezanima uz upravljanje EUSAIR strategijom na svim razinama;
  • Komunikacija i koordinacija;
  • Podrška odlučivanju i razvoju kapaciteta provoditelja na njihovim razinama;
  • Praćenje i evaluaciju EUSAIR-a.
 • EUSAIR Stakeholders Engagement Point
  • Uključivanje i angažman dionika;
  • Potpora financijskom dijalogu te uspostavljanje i koordinaciju mrežom Upravljačkih tijela
 • EUSAIR Strategic Implementation
  • Potpora razvoju i implementaciji strateških formata provedbe

RIBARSTVENA POLITIKA 2021.-2027.

 • Uspostava odnosno izgradnja i opremanje objekta za preradu otpada i nusproizvoda iz ribarstva i akvakulture

Operacija od strateške važnosti planirana je u okviru Prioritetne osi 2 – Suradnja za zelenije i otpornije programsko područje na klimatske promjene, Specifični cilj 2.4 – Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i prevencije rizika od katastrofa, otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima. Indikativna tema operacije od strateške važnosti je podrška mjerama prilagodbe za smanjenje osjetljivosti na učinke klimatskih promjena. Indikativni početak provedbe operacije je 2./3. tromjesečje 2023. godine, s indikativnim trajanjem od 36-48 mjeseci.

Scroll to Top
Skip to content