Komunikacija, informiranje i vidljivost EU projekata u razdoblju 2021.-2027.

U financijskoj perspektivi 2021.-2027. Europska komisija je pojednostavnila pravila vezana uz obvezne elemente vidljivosti, s ciljem olakšavanja postupanja korisnicima uz istovremeno zadržavanje prakse pružanja cjelovite informacije o financijskoj potpori Europske unije.

Elementi vidljivosti koje su sva upravljačka tijela, korisnici i partneri u provedbi aktivnosti sufinanciranih sredstvima iz EU fondova obvezni koristiti na materijalima namijenjenima za komunikaciju i informiranje o konkretnom projektu su amblem Europske unije i izjava o (su)financiranju koja glasi „Financira Europska unija” ili „Sufinancira Europska unija“.

Amblem Europske unije najvažniji je vizualni brend koji se upotrebljava za prepoznavanje podrijetla i osiguravanje vidljivosti financiranja Europske unije, pri čemu je važno ispravno korištenje istog:

  • EU amblem mora biti vidljivo prikazan na svim komunikacijskim materijalima, primjerice ispisanim ili digitalnim proizvodima, internetskim stranicama i njihovim verzijama za mobilne uređaje, koji se odnose na provedbu operacije i upotrebljavaju za javnost ili za sudionike.
  • Izjava „Financira Europska unija” ili „Sufinancira Europska unija” mora biti napisana u punom obliku i nalazi se pored amblema (postavljena horizontalno ili vertikalno u odnosu na amblem).
  • Veličina fonta razmjerna je veličini amblema te je važno korištenje propisnih fontova i boja odnosno načina reprodukcije.
  • EU amblem nije dozvoljeno mijenjati niti spajati s drugim grafičkim elementima ili tekstom, a ukoliko se uz osim amblema prikazuju drugi logotipovi, amblem je barem visine ili širine najvećeg od drugih prikazanih logotipova.

Više o ispravnoj uporabi amblema Europske unije pročitajte u dokumentu: Uporaba amblema EU u kontekstu programa EU za razdoblje 2021.-2027.

U kontekstu pripreme materijala za komunikaciju i vidljivost, važno je napomenuti da upravljačka tijela odnosno korisnici moraju na zahtjev navedene materijale dati na raspolaganje institucijama, tijelima, uredima ili agencijama Europske unije pri čemu se  Uniji dodjeljuje besplatna, neisključiva i neopoziva dozvola za upotrebu tih materijala.

Detaljne odredbe vezane uz pravila komunikacije, informiranja i vidljivosti navedena su u člancima 46. do 50. Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike.

Također, vizual u obliku EU amblema i izjave o (su)financiranju moguće je preuzeti u Centru za preuzimanje vizualnih elemenata Europske komisije, zajedno sa smjernicama i primjerima za uporabu EU amblema.

Scroll to Top
Skip to content