Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

Europski socijalni fond +

Glavni cilj ulaganja sredstava Europskog socijalnog fonda + za razdoblje 2021.-2027. je ojačati ekonomiju i društvo kroz postizanje više razine zaposlenosti, aktivnosti i jačanja vještina radne snage, kvalitetnog i dostupnog obrazovanja povezanog s tržištem rada, s naglaskom na strukovno obrazovanje, snažnog sustava socijalne zaštite te kvalitetnih i dostupnih socijalnih i zdravstvenih usluga, uključujući usluga dugotrajne skrbi. Posebna pažnja usmjerena je na osobe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, posebice na djecu u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju, mlade kao i ostale ranjive skupine, uključujući i žene u cilju osiguravanja njihove pune ravnopravnosti u društvu.

Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. (PULJP 2021.-2027.) se temelji na Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. (NRS 2030), koja određuje trenutno stanje, razvojne potencijale, viziju, smjernice razvoja, strateške ciljeve i scenarije razvoja, ali i izvješćima i preporukama za Hrvatsku u okviru europskog semestra. Uzimajući u obzir specifične okolnosti hrvatskog društva i gospodarstva, nacionalni ciljevi postavljeni su u skladu s ciljevima Europskog stupa socijalnih prava.

PULJP 2021.-2027. će doprinijeti nacionalnim ciljevima Akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava za 2030.:

  • Zaposleno 75% populacije između 20 i 65 godina (EU cilj 78%)
  • Sudjelovanje 55% svih odraslih u cjeloživotnom učenju (EU cilj 60%)
  • Smanjenje broja osoba u riziku od siromaštva i/ili socijalne isključenosti za 298.000 osoba od čega 40.000 djece (EU cilj 15 milijuna osoba od čega 5 milijuna djece)

Program se temelji na koncentraciji ulaganja u četiri ključna područja: ulaganje u zapošljavanje i povećanje razine vještina, socijalno uključivanje, obrazovanje i cjeloživotno učenje te ulaganje u zdravstvenu i dugotrajnu skrb.

Pandemija COVID-19 i dva razorna potresa u Hrvatskoj obilježili su 2020. i 2021. godinu, poduzete aktivnosti na nacionalnoj razini tijekom COVID krize uspješno su usklađene s instrumentima EU u svrhu očuvanje radnih mjesta i zdravlja građana, ipak pretpostavlja se značajan utjecaj pandemije na pojedine ranjive skupine u društvu, posebno u kontekstu pristupa zdravstvenim, socijalnim i obrazovnim uslugama. Program je između ostaloga usmjeren na doprinos oporavku od krize kako bi Hrvatska nastavila predpandemijske razvojne trendove.

U provedbi ESF programa 2014.-2020. partnerstvo sa socijalnim partnerima i organizacijama civilnoga društva (OCD) pokazalo je puni potencijal za ostvarivanje zadanih ciljeva programa. Kroz provedbu aktivnosti, socijalni partneri i OCD-ovi imaju mogućnost razvoja svojih kapaciteta za ostvarivanje ESF+ ciljeva. OCD-ovi su posebno aktivni u pružanju socijalnih usluga i provedbi aktivnosti za socijalno uključivanje ranjivih skupina, a socijalni partneri su ključni dionik na tržištu rada.

Ulaganja iz ESF+ programa doprinijet će uravnoteženom regionalnom razvoju. S obzirom na značajne regionalne razlike u potrebama u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja, obrazovanja te zdravstva, ESF+ ulaganja će imati regionalni/lokalni karakter pri dizajnu intervencija, vodeći računa o specifičnim lokalnim i regionalnim potrebama. Posebice se to odnosi na socijalne i zdravstvene usluge gdje će se ulaganja provoditi temeljem mapiranja potreba na lokalnoj razini (Zaželi, usluge u zajednici, osobni asistenti, itd.).

U ESF+ objedinjena su četiri zasebna instrumenta financiranja korištena u prethodnom programskom razdoblju 2014.-2020., odnosno Europski socijalni fond (ESF), Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI) i Program za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI).

Predviđena sredstva ESF+ za Hrvatsku iznose 1,933 milijardi eura. Uz sredstva nacionalnog sufinanciranja, ukupna financijska vrijednost Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. iznosi gotovo 2,268 milijardi eura (uključujući sredstva tehničke pomoći).

Uredbom o uspostavi ESF+ definirano je 13 specifičnih ciljeva (a-m) unutar kojih se razrađuju aktivnosti koje će biti financirane iz ovog fonda.

a) pristup zaposlenju i aktivacijske mjere za sve

b) modernizacija institucija tržišta rada

c) promicanje rodno uravnoteženog sudjelovanja na tržištu rada

d) promicanje prilagodbe radnika, poduzeća i poduzetnika promjenama te aktivnog i zdravog starenja

e) unaprjeđenje sustava obrazovanja i osposobljavanja

f) kvalitetni i uključivi sustavi obrazovanja i osposobljavanja

g) cjeloživotno učenje i promjene radnog mjesta

h) aktivno uključivanje i zapošljivost

i) integracija državljana trećih zemalja

j) integracija marginaliziranih zajednica kao što su Romi

k) jednak pristup kvalitetnim socijalnim uslugama i uslugama zdravstvene zaštite

l) promicanje socijalne integracije

m) suzbijanje materijalne oskudice

Države članice nemaju obvezu odabrati sve specifične ciljeve za svoj program.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15, 69/22) za Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.–2027. provedeno je savjetovanje s javnošću (e- savjetovanje).

Sukladno mišljenju nadležnog tijela, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, za Program nije bilo potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

Za više informacija posjetite službenu stranicu programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. i Europskog socijalnog fonda +: https://esf.hr/esfplus/.

Scroll to Top
Skip to content