Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.

Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. (ITP) uključuje korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Fonda za pravednu tranziciju (FPT). Provodit će se u okviru cilja Ulaganje za radna mjesta i rast te će pridonijeti ispunjavanju ciljeva politike 1, 2, 5 i FPT definiranih u članku 5.  Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća.

Temelj ITP-a je Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske (NRS 2030), koji određuje četiri smjera razvoja, od kojih se na ITP odnosi smjer za uravnoteženi regionalni razvoj koji će se postići putem industrijske tranzicije regija i gradova u okviru cilja politike (CP) 1, osnaživanjem zelenog i čistog prometa u urbanim središtima unutar CP 2, razvoja pametnih i održivih gradova i otoka u okviru CP 5 te pravednom tranzicijom u Istarskoj županiji (IŽ) i Sisačko-moslavačkoj županiji (SMŽ) putem FPT.

Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. (PKK) se fokusira na tradicionalne sektore, temeljeći svoju intervencijsku logiku na nacionalnim strategijama, dok ITP odgovara na razvojne izazove određenog područja, uključujući demografske trendove, koji se ne mogu riješiti samo nacionalnim politikama te integrira ulaganja temeljem pristupa „odozdo prema gore“, omogućujući regionalnoj i lokalnoj zajednici određivanje prioriteta, i to gradovima i otocima u skladu sa teritorijalnim strategijama

(TS), NUTS 2 regijama u planovima industrijske tranzicije (PIT) te IŽ i SMŽ za FPT u Teritorijalnom planu za pravednu tranziciju (TPPT).

Teritorijalna usmjerenost PKK također je ojačana u usporedbi s 2014.-2020., pri čemu se u oba programa dodatna pozornost posvećuje razvojnim izazovima potpomognutih i brdsko-planinskih područja. ITP je usmjeren na ona područja u kojima se, unatoč razlikama u geografskoj veličini i upravljačkim strukturama, ulaganja usmjeravaju putem teritorijalnih/strategija lokalnih i regionalnih dionika, kako je definirano u članku 29.  Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća (SC 1.iii, SC 2.viii i CP5) ili sličnim participativnim pristupima (SC 1.i, 1.iii., 1.iv i FPT).

Raspodjela sredstava prema prioritetima u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027.:

Naziv prioritetaCilj politikeAlokacija (€)
1. Industrijska tranzicija hrvatskih regija1. Pametnija Europa554.760.000
2. Jačanje zelenog, čistog i, pametnog i održivog gradskog prometa u okviru integriranog teritorijalnog ulaganja u gradovima2. Zelenija Europa146.556.000
3. Razvoj urbanih područja kao pokretača regionalnog rasta i razvoja njihovih funkcionalnih područja te razvoj održivih i zelenih otoka5. Europa bliže građanima682.763.845
4. Pravedna tranzicija185.886.687
UKUPNO1.569.966.532

PRIORITET: 1. Industrijska tranzicija hrvatskih regija

Pametnija Europa

Prioritet se ostvaruje u okviru cilja politike 1 – Pametnija Europa gdje je naglasak na promicanju inovativne i pametne gospodarske preobrazbe. U okviru navedenog cilja ulagat će se u poboljšanje istraživačkih i inovacijskih sposobnosti te povećanu primjenu naprednih tehnologija; iskorištavanje koristi digitalizacije za građane, poduzeća i vlade; jačanje rasta i konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika te razvoj vještina za pametnu specijalizaciju i poduzetništvo.

PRIORITET: 2. Jačanje zelenog, čistog i, pametnog i održivog gradskog prometa u okviru integriranog teritorijalnog ulaganja u gradovima

Zelenija Europa

Prioritet se ostvaruje u okviru cilja politike 2 – Zelenija Europa. Unutar cilja Zelenija Europa postavljeno je osam posebnih ciljeva koji se odnose na: energetsku učinkovitost; obnovljive izvore energije; razvoj pametnih energetskih sustava, mreža i skladištenja na lokalnoj razini; promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprečavanje rizika i otpornosti na katastrofe; održivo upravljanje vodama; prelazak na kružno gospodarstvo; biološku raznolikost, zelenu infrastrukturu u urbanom okruženju i smanjenje onečišćenja te promicanje održive multimodalne mobilnosti.

PRIORITET: 3. Razvoj urbanih područja kao pokretača regionalnog rasta i razvoja njihovih funkcionalnih područja te razvoj održivih i zelenih otoka

Europa bliže građanima

Prioritet se ostvaruje u okviru cilja politike 5 – Europa bliže građanima. Unutar cilja Europa bliže građanima…

PRIORITET: 4. Pravedna tranzicija

Fond za pravednu tranziciju

Fond za pravednu tranziciju je zamišljen kao ključni financijski mehanizam za potporu društveno-ekonomski najugroženijim područjima u njihovom procesu tranzicije prema klimatskoj neutralnosti i za sprečavanje rasta regionalnih razlika do kojih bi tom prilikom moglo doći. Upravo stoga, FTP je uklopljen u zakonodavni paket za Kohezijsku politiku, koji je glavni instrument politike EU-a za uklanjanje regionalnih razlika i adresiranje strukturnih promjena u europskim regijama.

U Republici Hrvatskoj sredstva iz Fonda za pravednu tranziciju za razdoblje 2021.–2027. koristit će se na području Sisačko-Moslavačke i Istarske županije.

Scroll to Top
Skip to content