Državni tajnik Mikulić sudjelovao na sastanku Vijeća za opće poslove u sastavu ministara nadležnih za Kohezijsku politiku

Sastanak je organiziralo belgijsko predsjedništvo Vijećem EU-a na temu poveznice Kohezijske politike i strateškog programa EU-a 2024. – 2029.

Državni tajnik Domagoj Mikulić sudjelovao je na sastanku Vijeća za opće poslove u sastavu ministara nadležnih za Kohezijsku politiku (GAC Cohesion), održanom u Luksemburgu 18. lipnja 2024. Sastanak je organiziralo belgijsko predsjedništvo Vijećem EU-a, na temu poveznice Kohezijske politike i strateškog programa EU-a 2024. – 2029. Strateški program EU-a ključni je dokument Europske unije koji definira njene političke prioritete, postavljajući temelj petogodišnjeg djelovanja svih politika i inicijativa Unije. Razmjena mišljenja luksemburškog sastanka predstavlja vrijedan doprinos novom strateškom programu EU-a, koji će biti usvojen na sastanku Europskog vijeća krajem lipnja.

Državni tajnik Mikulić naglasio je da je Kohezijska politika, kao najvažnija ulagačka politika EU-a, osnova ispunjenja strateških prioriteta Unije. Podsjetio je kako su kohezijska ulaganja u proteklih više od 30 godina snažno doprinijela smanjenju regionalnih razlika i potaknula dugoročnu konvergenciju, konkurentnost i otpornost Europske unije. Konkretno, ciljana ulaganja doprinijela su stvaranju produktivnije, zelenije, povezanije i socijalno uključivije Europe, učinkovito doprinoseći glavnim političkim ciljevima EU-a. Uzevši u obzir dugoročnu narav kohezijskih ulaganja, državni tajnik Mikulić pozvao je na jačanje buduće Kohezijske politike kroz jačanje kohezijskog proračuna prilagođenog povećanim potrebama i izazovima. Istaknuo je tri prioritetna cilja koji Kohezijsku politiku prilagođavaju potrebama EU-a u novoj financijskoj perspektivi 2028. – 2034.
 
Prvo, Kohezijska politika mora očuvati svoju dugoročnu svrhu jačanja ekonomske, socijalne i teritorijalne konvergencije država članica i njihovih regija. U usklađivanju sa strateškim programom EU-a, mora očuvati svoje značajke partnerstva te višerazinskog i podijeljenog upravljanja. Drugo, ciljana ulaganja u zelenu, digitalnu i demografsku tranziciju, prilagođena potrebama i mogućnostima svake regije, važan su čimbenik rasta i održivosti EU-a. Treće, s obzirom da se od Kohezijske politike očekuje doprinos u adresiranju budućih izazova vezanih za globalnu konkurentnost, stratešku autonomiju, klimatske promjene, proširenje, sigurnost i migracije, zbog horizontalne naravi navedenih tema nužno je osigurati komplementarnosti i sinergije s drugim politika i instrumentima EU-a.
 
Državni tajnik Mikulić zaključno je upozorio da bez snažne i učinkovite Kohezijske politike nema snažnog i učinkovitog jedinstvenog tržišta, a time ni snažnog i učinkovitog EU-a općenito.

Uz predstavnike država članica, na sastanku je sudjelovala i Elisa Ferreira, povjerenica Europske komisije za koheziju i reforme. Nakon formalne razmjene mišljenja, u okviru druge točke dnevnog reda, predstavnici država članica usvojili su Zaključke Vijeća o Komunikaciji Europske komisije o Devetom kohezijskom izvješću, koji će poslužiti kao važan temelj budućih rasprava o ulozi Kohezijske politike nakon 2027.

Scroll to Top
Skip to content