Brdsko-planinska i potpomognuta područja

U svrhu ravnomjernog regionalnog razvoja svih područja Hrvatske Ministarstvo je kao nositelj politike regionalnoga razvoja pripremilo paket zakona usmjerenih na ravnomjerni regionalni razvoj: Zakon o brdsko-planinskim područjima, Zakon o potpomognutim područjima i Zakon o otocima.

Cilj ovih zakona je osigurati jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima te pridonijeti njihovom ukupnom razvoju u skladu s njihovim posebnostima i načelima održivog razvoja kroz mjere koje su usmjerene na stvaranje preduvjeta za razvoj gospodarstva, demografsku revitalizaciju i poboljšanje kvalitete života lokalnog stanovništva.

Unutar ovih mjera Ministarstvo kontinuirano provodi programe kojima se potiče održivi razvoj lokalne zajednice ulaganjem u infrastrukturne projekte koje je lokalna zajednica prepoznala kao potrebu i razvojni prioritet, prvenstveno se to odnosi na projekte iz područja društvene, javne, komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture. 

Program razvoja brdsko-planinskih područja i Program održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja

Na održanoj 103. sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojena je Odluka o donošenju Programa razvoja brdsko-planinskih područja i Odluka o donošenju Programa održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja.

Program razvoja brdsko-planinskih područja za razdoblje od 2022. do 2025. godine predstavlja akt strateškog planiranja za čiju je provedbu nužna suradnja i podrška svih tijela državne uprave koji u svojim aktivnostima doprinose razvoju brdsko-planinskih područja.

Za razvoj brdsko-planinskih područja tim Programom definirana su tri ključna cilja: povećanje zaposlenosti, demografska revitalizacija i ublažavanje specifičnih geomorfoloških, klimatskih i prometnih ograničenja.

Kako bi se ciljevi uspješno proveli, Program predviđa 10 mjera, dok je indikativna vrijednost planiranog ulaganja 127,4 milijuna eura.

Povećanje zaposlenosti ključna je i nužna pretpostavka ekonomske i socijalne revitalizacije, te jačanja fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne samouprave, kao i povećanja kvalitete života stanovništva. Učinci ostvarenja ovog cilja očekuju se u povećanju ekonomskih, socijalnih, fiskalnih i demografskih kapaciteta brdsko-planinskih područja, te smanjenju  regionalne neravnoteže u odnosu na ostala specifična područja Republike Hrvatske.

Demografska revitalizacija usmjerena je na postupno zaustavljanje i okretanje izrazito nepovoljnih demografskih trendova koji su već dulje vremensko razdoblje prisutni na području brdsko-planinskih područja, te su stoga postali glavnim ograničavajućim čimbenikom njihovog budućeg razvoja i osiguravanja društvenog i gospodarskog prosperiteta.

Direktni učinci ublažavanja specifičnih geomorfoloških, klimatskih i prometnih ograničenja očekuju se u području razvoja i unaprjeđenja kvalitete dijela javnih usluga kao što su prometna, komunikacijska, poduzetnička ili komunalna infrastruktura.

Za Program održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja predviđen je iznos od okvirno 400 milijuna eura, a iz kojeg proizlaze dva ključna cilja: povećanje zaposlenosti i dohotka i demografska revitalizacija. Za provedbu navedenih ciljeva predviđena provedba sedam mjera.

Uzimajući u obzir izloženost Hrvatske utjecajima klimatskih promjena, radit će se na provođenju javnih politika usmjerenih na očuvanje bioraznolikosti i povećanje prirodnog kapitala, prostornih resursa, osnaživanje niskougljičnog rasta i djelotvorno upravljanje resursima radi smanjivanja rizika za okoliš i povećanja otpornosti na klimatske promjene, te dekarbonizaciju energetskog sustava i obnovu zgrada u cilju postizanja energetske učinkovitosti.

Kada je riječ o demografskim ciljevima, Program omogućava povećanje broja poduzeća i OPG-ova, te broja zaposlenih po pojedinom poslovnom subjektu koji će inicirat pozitivne višestruke učinke u lokalnim zajednicama u smislu povećane produktivnosti, smanjenja fiksnih troškova poslovanja, ali i djelovanja ekonomije razmjera. Takvi procesi rezultirat će povećanjem ekonomsko-socijalnih kapaciteta lokalne zajednice budući da se izravno odražavaju na povećanje raspoloživog dohotka lokalnog stanovništva, a posljedično tome i povećanje njihove potrošnje u lokalnom gospodarstvu.

Nacionalne mjere za za ostvarenje ravnomjernog regionalnog razvoja

U okviru nacionalnih mjera za ostvarenje ravnomjernog regionalnog razvoja, Ministarstvo kontinuirano provodi programe čiji je cilj pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih i brdsko–planinskih područja. Programi su koncipirani kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture te razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganje i gospodarski oporavak. U razdoblju 2016.-2023. putem ovih programa financirana je provedba 4957 manjih infrastrukturnih projekata u ukupnom iznosu od 217,18 milijuna eura.

Temeljem iskazanih potreba s lokalne i područne razine i u skladu s Prioritetima provedbe politike Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030., i Programa Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2024., Ministarstvo je u protekle dvije godine pokrenulo 4 nova regionalna programa: Program podrške gospodarske revitalizacije Slavonije, Baranje i Srijema, Program gospodarske i društvene revitalizacije Dalmatinske zagore, Program gospodarske i društvene revitalizacije Gorskog kotara, Program gospodarske i društvene revitalizacije Like. Cilj ovih novih regionalnih programa je pridonijeti održivom razvoju i osigurati pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala lokalnih zajednica na području regija čija geografska, geomorfološka, demografska i infrastrukturna obilježja predstavljaju ograničavajuće čimbenike razvoja koji izravno utječu na život i opstanak stanovništva na tim prostorima.

Sredstva Programa usmjeruju se na ulaganja u veće infrastrukturne projekte iz područja gospodarske, društvene i komunalne infrastrukture koje je lokalna zajednica prepoznala kao prioritet i preduvjet za ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala. Za provedbu 117 projekata u okviru ovih regionalnih programa osigurano je u razdoblju 2022.-2025. ukupno 47,6 milijuna eura.

Kao nastavak podrške slabije razvijenim područjima i temeljem pozitivnih iskustava u dosadašnjoj provedbi regionalnih programa Ministarstvo u 2024. godini pokreće i peti regionalni program za deprivirana područja Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije. Program će se provoditi u razdoblju 2024.-2026., a planirana sredstva za provedbu ovog programa iznose 8,5 milijuna eura.

Scroll to Top
Skip to content